Page 86 - Blokken og Djupfjord
P. 86

  Kristen Glad, var annen generasjon et- ter Carl Georg Glad. Før han kom med i forretningsdriften, arbeidet han som tømmermann på skipsverftet i Blokken. Det ble sildefiske og kjøp og tilvirkning av torsk som ble hans livsverk. Da Kris- ten Glad sammen med broren Bjarne Glad overtok familiebedriften, ble det i hovedsak han som ble ansvarlig for den sjørelaterte virksomheten. Fiskebru- ket på Tørnholmen i Svolvær ble drevet av Kristen Glad helt til han døde i en alder av 70 år.
Den første «Nordtind N 3 SO» av Blok- ken ble blant annet benyttet i sildefiske, først med landnot, senere ble båten for- lenget og brukt til fiske med snurpenot. Den ble også brukt under lofotfiske til frakt av fisk, lever og rogn til fiskebru- ket Tørnholmen i Svolvær.
fisk produseres det tre-fire-hundretusen kg per sesong. Fisken for- edles til klippfisk, filet og stokkfisk. En del går til eksport fersk. Foruten fisk drives også med rogn, saltet i tønner, sukkersaltet til hermetikk og iset. Fiskekjøpet pr. dag kan gå opp i 30.000 kg og mer. Bruket har sin egen føringsbåt som bringer råstoff fra andre vær, samt tilfører bruket salt, kull og is etc. Bruket har to svingbare elektriske heiser og en elektrisk talje som går på egen transportskinne.
Det er tydelig at på mindre enn 50 år er det som ble startet i 1908, blitt en betydelig fiskeri- og handels-bedrift i Nord-Norge.
Om en vender blikket tilbake til etableringstiden, finner en at Risvær var den første basen for fiskeforretningen. Kristen stod for innkjøp og 18 år gamle Bjarne førte ferskfisken til Narvik med familiens båt «Lina». Neste motoriserte større båt var «Polara». Denne båten var opprinnelig en 47 fots seilskøyte av typen Collin Archer. Båten var bygd på Hemnesberget som nordnorsk fangst- og fiskebåt. Redere var Daniel Nøis og Hans J. Furfjord. De bruk- te båten som fangstskute ved Svalbard, og overvintret ombord.
Notbruket trengte etter hvert fornyelse og «Polara» ble skiftet ut med en større båt som fikk navnet «Nordtind», etter tinden øverst i Blokkendalen. Den nye båten var så pass stor at en kunne gå over fra landnot til snurpenot. Den første «Nordtind» forliste i Lofo- ten og en ny båt, som også fikk navnet «Nordtind», ble anskaffet.
Sildefisket krevde betydelige investeringer i utrustning og 85
   84   85   86   87   88