Page 220 - Blokken og Djupfjord
P. 220

grunn av sykdom ikke var arbeidsføre og det ble dessuten utdelt medisiner til dem som trengte det.
Blokken Helselag var gjennom sitt medlemskap i Sortland Hel- selag, med på å ansette og lønne den første helsesøster i Sortland (1940). Det ble også gitt tilskudd til menighetssøster og husmor- vikar i kommunen. Nasjonalforeningens sykepleieskole, Sortland sykehjem og Trastad gård var også av dem som fikk nytte av helsela- gets arbeid, foruten at det ble gitt pengegave til sykebil på Sortland. Det ble også sørget for skolebarnsundersøkelse på stedet, samt at ut- gifter til tannpleie for skolebarna ble dekket av helselaget. 1.6.1966 kom det første tilbud om hjemmehjelp og dette var det Blokken helselag som organiserte med pengestøtte fra sosialkontoret. Bygda fikk 8 timer pr. uke som helselaget fordelte etter beste evne.
EN TRIVSELSFAKTOR
Blokken helselag har sett på som en av sine viktigste oppgaver å arbeide for de unge og eldres trivsel i bygda. Det er derfor støttet opp om ulike tiltak i den utstrekning laget har maktet det økono- misk. Her kan nevnes støtte til kjøkken- og sanitærutstyr ved U.L. Dalheims ungdomshus. Det er senere støttet opp om grendehuset
hvor helselaget også er andelshaver.
Andre bygde-tiltak kan nevnes støtte til filmapparat og dåpsfat
til skolen, innkjøp av piano til sangkoret, samt aksje i butikken. I 1967 begynte arbeidet med å få gatelys og etter div. innsamlin- ger ble det første lys tent den 21.11.1970. Gatelysene ble senere overlatt til det da nystartede «Blokken Vel». Laget startet så i 1977 arbeidet med å få renovasjon til gården og dette ble etter mye om og men, en realitet våren 1984. Fast legedag var også en viktig ar- beidsoppgave for helselaget og dette har også lykkes etter mange års «kamp». Her var det husproblemet som var årsaken til at det gikk nesten 40 år fra laget startet dette arbeidet, til vi sommeren 1986 kunne ha den første legedagen i bygda.
Som lag tilsluttet Nasjonalforeningen for folkehelsen, har Blok- ken helselag utført en del «pliktarbeid» som salg av landslodder, hjertetiere, mai-blomster, julemerker og div. salgsartikler. Dessu- ten har laget drevet med fotpleie, bading for revmatikere og gitt blomsterhilsen til syke og eldre.
Andre tiltak som helselaget har støttet, kan nevnes Fiskernes hjelpefond, hjelp til selfangernes etterlatte, Europahjelpen, inn-
219

   218   219   220   221   222