Page 217 - Blokken og Djupfjord
P. 217

BLOKKEN HELSELAG
I april 1938 ble en kjent og kjær forening stiftet i Blokken. Ingrid Pedersen var den som tok initiativ til oppstart av Blokken Sanitets- forening. Foreningens formål var å hjelpe syke og trengende. 15 medlemmer tegnet seg på første møtet. Ingrid Pedersen ble valgt til formann. Nestformann ble Dagny Larsen. Eida Glad ble valgt til kasserer.
Styret fikk sekretær først på nyåret 1940. Da blir Nelly Skjegstad valgt til sekretær. Det første sekretæren skriver ned er en beretning over hendelser i de snart to år foreningen har vært virksom. Vi fin- ner det interessant å ta med her det meste av det hun har skrevet.
Det første møte ble holdt hos Eida Glad. De tre neste møter holdtes henholdsvis hos Dagny Larsen, Ingrid Pedersen og Signe Glad. Det viste seg at medlemstallet ble større og det var vanskelig å holde dem i privathus. Foreningen søkte da til skolestyret og fikk så låne et internat i skolen.
Den første kaffekveld ble holdt på Ungdomshuset lørdag 22.04.38 hvor der innkom kr 29,36. I juli samme år holdtes fest som innbrakte kr 90,67. Etter denne fest samt kaffekvelden forut og inn- komne børspenger, ble sykekurv innkjøpt. Den kostet kr 118,60. Så Blokken har nu sin egen sykekurv, et lenge avventet savn.
Samme år 2.12. holdtes en kaffekveld som innbrakte kr 50,- som ble utbetalt til en trengende syk ung mand herfra.
Etter nyttår 1939 arrangerte foreningen sin første juletrefest, hvor alle hygget seg etter beste evne. Denne fest skulle ikke være noen inntektsfest, og ble det heller ikke.
Lørdag 14.01.39 holdt sokneprest Wiig et foredrag hvor han gav grei orientering om sanitetsforeningens arbeide. Vi ble da denne dag opptatt i Sortland helselag, og ble da forpliktet å beta- le 40 % av netto inntekt.
I 1939 ble der så holdt jevnt møter utover hele vinteren. Møte- ne begynner og slutter med sang av foreningens sangbok. Det må siges til alles ros at alle gjør sitt beste for at der blir både alvor og skjemt. I sannhet har vi det morsomt og skravla går sin gang.
Den 23.04.39 ble det holdt en kaffekveld hvor der innkom kr 50,-. På ettersommeren var vi innbudt til Sigerfjord til en festlig tilstelling i Socialforeningen. Ikke alle hadde anledning å reise, men de som var der, for dem ble det jo en feststund av de sjeldne i det herlige vær.
Nelly Skjegstad gjorde de første nedteg- nelsene om Blokken Helselag.
 216   215   216   217   218   219