Page 164 - Blokken og Djupfjord
P. 164

  Blokken skole ble tatt i bruk fra høsten 1907. På bildet ser vi jenter i vinter- lek ved skolehusbakken. Fra venstre: Bjørg og Randi Glad med familiens lundefuglhund, Rapp. Solrun og Ka- rin Wiik. Edit Jakobsen. Foto utlånt av John Einar Dalelv.
I 1898 fikk skolen fast rom i ei av stue- ne hos Karen Glad og Nils Pedersen på «Dalsbø». Foto: Sig. Skjegstad.
9, ble framskaffet av Hans Petter Hansen i Brokløys. Hans Petter Hansen hadde bygd et forholdsvis stort og rommelig våningshus som kunne ta i mot elever for innkvartering. Skolestua var senere brukt til stabbur.
Ved generasjonsskiftet etter Christopher Martin Glad og Pau- line Falch Ellingsen, ble gården Blokken delt mellom sønnene Pe- ter, Christen og Karl. Karl Oluf Mikkelborg Glad flyttet til Djup- fjord i 1866. Fram mot århundreskiftet hadde det etablert seg fem familier i Djupfjord. I Blokken vokste også folketallet, og det ble stadig tydeligere at Blokken var et naturlig midtpunkt for de tre gårdsnumrene.
Ved århundreskiftet ser en konturene av at et fiskeri-, industri- og handelssted tar form i Blokken. Dette førte til at folk valgte å slå seg ned her. Det ble lettere å livnære seg og sine gjennom kombinasjonen fiskerbonde og skipshandverker. Driftighet, både på land og sjø, kjennetegnet folket i Blokkenbygda.
Omgangsskolen blir først flyttet fra Brokløys til Peter Glads nye våningshus, «Elverhøj, i Blokken. Brokløys fant for en tid fram- over det mer tjenlig å sende barna til Kjerringnes skole. I 1898 fikk skolen fast rom hos Peter Glads svigersønn, Nils Pedersen på «Dalsbø». Samme år ble Sortland Aktieverft stiftet med drift i Blokken. Trønderen Nils Pedersen ble skipsverftets leder. Sort- land kommune lånte Nils Pedersen tusen kroner til bygging av våningshus. Tilbakebetaling skjedde ved at Nils Pedersen holdt hus, lys og brensel til skolen i 10 år.
163
   162   163   164   165   166