Page 111 - Blokken og Djupfjord
P. 111

FOLKET PÅ «ASPHAUGEN»
På «Asphaugen» bodde Gustav og Laura Asphaug med de fire barna sine: Dagny, Nemine, Eida og Petter. Dagny, den eldste av ungene, bodde vel egentlig ikke her, hun var flyttet hjemmefra før foreldrene bygde det nye huset sitt. Eida flyttet ut og fikk sin egen familie i 1935, og Nemine gjorde det samme i 1940. Petter ble boende heime på Asphaugen. Laura døde i 1961 etter et kort opphold på sykehuset, og Gustav bodde heime på Asphaugen til 1963. Han døde på aldershjemmet i Kabelvåg i 1964. Petter bodde på Asphaugen til i 2001. Da flyttet han inn i en omsorgsbolig på Sortland.
Eiendommen «Asphaugen» hørte til den felles utmarka for brukene 1, 2, 4, 5 og 6, gnr. 8 i Sortland. Eiendommen var på ca 8 mål og hadde ei strandlinje på rundt 25 meter. Gustav kjøpte plassen av Kristen Pedersen, Andreas Glad, Carl Glad, Christoffer Glad og Nils Pedersen, og skjøtet er datert 16. februar 1923. Eien- dommen fikk gnr 8, bnr. 21 og bruksnavn «Asphaugen». Gustav betalte kr. 360,- for plassen.
Gustav Carl Marius ble født i 1883. Faren er Petter Martin Carl Martinussen fra plassen «Myra» i Blokken. Petter er sønn av Martinus Mikkelsen (1826–1900) og Karoline Kristensdatter. (1827–1895). De blir husmannsfolk i Blokken ca. 1870. Petter var en yngre bror av Christian Mikkelborg Martinussen (1851–1909) som bosatte seg i Risskaret.
Mora til Gustav er av Brokløysslekt. Hun heter Leonore Pauli- ne Andreassen og er datter av Andreas Paulsen og Johanna An- dersdatter. Johanna var søster til Ellen, som var gift med Karl Oluf Mikkelborg Glad i Djupfjord.
Gustav ble enebarn, men Petter og Leonora tok til seg to fos- terbarn. Den ene var Johan Johansen (senere tok han etternavnet Blokken) Han var sønn til Magdalena (1856–1935), Leonoras søs- ter. Magdalena var gift i Kvæfjord og ble enke i 1890. Dessuten hadde de ei fosterdatter, Hedvig Pedersdatter som kom fra Øksnes.
Gustav drev fiske fra han var 12 år. Han arbeidet også med an- leggsarbeid. Han spilte trekkspill og deltok aktivt i ungdomslags- arbeid. Etter hvert ble han også sterkt politisk interessert og aktiv. Han deltok gjerne i diskusjoner og debatter, han var sosialist og svært radikal. Ved kommune-valget i 1922 for årene 1923 til 1925 ble Gustav innvalgt i Sortland herredsstyre på Arbeiderpartiets
Gustav Karl Marius P. Asphaug og Laura Sofie Iversen. Bildet er tatt i 1904. (Bildet tilhører Atle Paulsen).
 110


   109   110   111   112   113