Page 197 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 197

 Bladet Vesterålen Onsdag 8. september 2021 JUBILEUM 23
 I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Alf Oxem forteller – Stadige omkamper – del 2
  Regionens kraftverk har med sine overskudd og utbytter bidratt med mye penger til de kommunale kassene. Men samtidig har selskapene også vært etterspurt i det åpne ener- gimarkedet, både det nasjonale og internasjonale. Likeså har de kommunale selskapene sjøl tatt initiativ og gjort seg lekker for oppkjøp...
 Dommene herfra for de to andre ble anket til Hålogaland lagmannsrett i Tromsø. Der ble utfallet at en av direktørene vant fram med sin anke og ble frifunnet. Mens konsernsjefen fikk 3,5 års fengsel – en reduk- sjon med et halvt år i forhold til dommen i tingretten.
Lagmannsretten beregnet statens faktiske tap i fergesaka til 12,3 mill, mens Nordtrafikk som selskap ble frifunnet for 90 prosent av tiltalen i bus- saka, altså at det offentliges faktiske tap «bare» beløp seg til 2,2 mill kroner.
Rettssakene mot Nordtra- fikk ble ført etter at både buss- og fergevirksomheta i 2006 ble solgt til Veolia Transport Norge. Nordtrafikk-konsernet hadde på det meste vel 600 ansatte og ei årlig omsetning på 400 millioner kroner.
Kommunale kraftverk som melkekyr
Utbyttene fra de kommunalt eide kraftselskapene i distrik- tet ble et gjennomgangstema på høsten 2000 – og årene som fulgte.
Andøy kommune tok ut 20 mill kroner fra gevinsten etter at Andøya Energi solgte sine Nordkraft-aksjer. Men et for- slag om å selge aksjene i eget energiselskap, ble imidlertid raskt trukket.
Også Hadsel kommune hen-
tet ut tilsvarende utbytte fra Hadsel Energiverk, pluss at det også her ble foreslått å selge 49 prosent av aksjene i selskapet. Forslaget ble også her trukket.
Året etter var det Vesteråls- krafts tur. Her vurderte ledel- sen i selskapet – som eies av Bø, Sortland og Øksnes – å fusjo- nere med Hålogaland Kraft og Narvik Energi. Men forslaget vakte motstand og avgjørelsen ble utsatt til mars 2002, da sty- ret takket nei til den foreslåtte nettfusjonen med de to nabo- ene i øst.
Også et frieri fra Trondheim Energi om å kjøpe Vesteråls- krafts nett for 300 mill kroner ble avvist av politikerne. Arve- sølvet bør veie tyngre enn kort- siktig gevinst, var begrunnel- sen for å si nei.
Til gjengjeld tok eierkommu- nene samme år ut et ekstraor- dinært utbytte på 90 millioner etter salget av Nordkraft.
Og i 2021 er temaet aktuali- sert igjen. Salg eller fusjon er spørsmålet som selskapene er engasjert av – der det som van- lig er sprik både blant folket og politikerne.
Trafokunst: Trafokiosken i Todeskogen på Stokmarknes, utsmykket av kunstner Myriam Borst. Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år
 
   195   196   197   198   199