Page 195 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 195

 Bladet Vesterålen Tirsdag 7. september 2021
JUBILEUM 23
 I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Tilbakeblikk – Stadige omkamper – del 1
  Nedleggelsen av Andøya flystasjon er omstridt. (Foto: Forsvaret)
kun 22 innbyggere fra 2010 til 2016, i årene før det ble politisk vedtatt å flytte hjørnesteinsbe- driften vekk fra kommunen.
I en annen merknad sto det følgende: «Flertallet merker seg at nedleggelsen av flysta- sjonen kan gi muligheter både gjennom frigjøring av arealer for kommunen, og gjennom muligheter for alternativ ver- diskapende virksomhet i fasi- litetene som fraflyttes av For- svaret».
I 2021 foreligger ingen avkla- ring når det gjelder arealer og infrastruktur, utover at Forsva- ret likevel skal eie det som i dag utgjør den operative delen av flystasjonen. Og at det faktiske vedtaket om utrangering av Andøya flystasjon og flytting av 333-skvadronen til Evenes i 2023, som innebar at Andøya flystasjon skulle legges brakk i 2025, ikke gjelder lenger.
Omstilling
For Andøy kommune er dette ei stor utfordring i omstillings- arbeidet, for vi snakker om det desidert største næringsarealet i kommunesenteret.
Det er også på sin plass å nevne at regjeringa ble bedt om å utrede etablering av et nasjonalt kompetansesenter for droner/ubemannede far- koster, der Andøya Space og Andøya Space Defence skulle vurderes som en mulig loka- lisering. Etter at regjeringa la fram sin dronestrategi i 2019, tre år etter vedtaket, ble det klart at eventuelle planer om et nasjonalt dronesenter på And- øya ikke ville bli fulgt opp.
Hva så med de politiske
partiene? Sommeren 2016 var det Høyre og Fremskrittspar- tiet som var for nedleggelse av Andøya flystasjon. Arbei- derpartiet var på daværende tidspunkt, som resten av oppo- sisjonen i Stortinget, imot ned- leggelse av Andøya flystasjon. I alle fall utad.
Partiet hadde angivelig basen på Andenes på lista over saker man ønsket å forhandle med regjeringa om. Men utover høsten ble det derimot klart at også Arbeiderpartiet ville Andøya flystasjon til livs. Alle øvrige partier i Stortinget ønsket da å opprettholde And- øya flystasjon.
Venstre og KrF endret imid- lertid standpunkt i det øye- blikk partiene gikk inn i Erna Solbergs regjering, i henholds- vis januar 2018 og januar 2019. I den offentlige debatten er det først og fremst Senterpar- tiet som har gått i krigen for å bevare flybasen på Andenes. Tiden vil vise hva partiet gjør om det inntar regjeringskon- torene etter valget i september.
Endra beslutninger
Bladet Vesterålen har gravd dypt og lenge i denne saken. Vi har i de fem siste årene avdek- ket en rekke vesentlige endrin- ger i beslutningsgrunnlaget, som etter manges syn burde ført til en ny gjennomgang av saken. Her er et lite sammen- drag:
• Flyttinga av MPA-basen (fullverdig MPA-kapasitet) fra Andøya til Evenes er ikke utredet. Dette framgår i KS1- rapporten (Kvalitetssikring av
konseptvalget) angående han- garplassering på Evenes.
• Prisen for den samla Eve- nes-utbygginga har skutt i været. Fra å skulle koste 3,5 milliarder kroner i 2016, er øvre kostnadsramme nå 5,2 milliar- der 2021-kroner.
• Prisen på MPA-hangar og skvadronsbygg på Evenes er alene mer enn doblet, fra 1,08 milliarder i 2016, til cirka 2,4 milliarder i dag.
• I arbeidet med Konsept- valgutredning (KVU) for Eve- nes-utbygginga, fulgte ikke Forsvarsbygg Avinors anmod- ning om å foreta turbulensana- lyse på lufthavna. Det til tross for at Avinor påpekte at en slik analyse måtte inngå i KVU-en. Turbulens og turbulensanalyse ble derimot ikke nevnt med et eneste ord i KVU-en. Heller ikke i den eksterne kvalitets- sikringen, KS1, utført av Atkins Norge og Oslo Economics. Senere viste det seg at utfor- dringer relatert til nettopp tur- bulens på Evenes, som følge av Forsvarets etablering, gjør at den nye MPA-basen blir kraf- tig forsinket. Man må nå både investere i en permanent base og midlertidige fasiliteter for å ta imot de nye patruljeflyene. Hangarområdet for patrulje- flyene, som er under utbyg- ging, måtte også flyttes lengre sør på flystasjonen, noe som har bidratt sterkt til kostnads- sprekken.
• Samtidig hevder flere uav- hengige kilder at det er uav-
klarte forhold og poster som vil sørge for at kostnadene for Evenes-prosjektet stiger ytter- ligere. Her nevnes blant annet støyisolering av den sivile luft- havna, ammunisjonshåndte- ring og løsning for avrenning av kjemikalier.
• Forsvaret klorer seg i tillegg fast på Andøya flystasjon, som i henhold til 2016-vedtaket skulle fases ut som militær fly- stasjon og legges brakk når Eve- nes flystasjon er ferdig utbygd. Det er, nesten fem år etter ned- leggingsvedtaket, ikke avklart hva Forsvaret skal beholde på Andøya, hva arealene og infra- strukturen skal brukes til, eller hva som eventuelt kan frigis til å skape ny næringsaktivitet i tråd med forutsetningene Stor- tinget satte.
• I den seneste langtids- planen, som ble vedtatt høs- ten 2020, er Andøya flystasjon dessuten tiltenkt en rolle som «reservebase». Det vanskelig- gjør muligheten for å spare 200 millioner kroner årlig, slik Stortinget la til grunn da ved- taket om nedleggelse ble gjort i 2016. I den nye langtidspla- nen legges det til grunn at det skal brukes 50 millioner kroner samlet per år for strengt nød- vendig vedlikehold av kritisk infrastruktur på Andøya og i Bodø etter at basene er lagt ned – for bedre å kunne under- støtte og motta allierte forster- kningsstyrker.
• Da Andøya flystasjon ble vedtatt nedlagt, ble argumen- tet om langtrekkende luftvern
trukket fram som avgjørende, både av regjeringa og Arbei- derpartiet. Det ble for dyrt å gå til anskaffelse av langtrek- kende luftvern både på And- øya og Evenes. For langtrek- kende luftvern, det måtte man ha – også for patruljeflyene, hvis disse fremdeles skulle stasjoneres på Andenes. Den gang hevdet flere forsvarskil- der overfor Bladet Vesterålen at dette var et konstruert og vikarierende argument. Da den nye langtidsplanen ble vedtatt høsten 2020, var anskaffelse av langtrekkende luftvern til Eve- nes flystasjon ikke prioritert.
Det gjenstår nå å se hva fram- tida bringer for Andøya fly- stasjon og det 12.000 mål store området innafor dagens militære gjerde. Senterpar- tiet – som det seneste året har vært jevnstort med Arbeider- partiet på en rekke nasjonale meningsmålinger, og større enn Arbeiderpartiet på målin- gene i Nordland – går nemlig til valg på å videreføre MPA-basen på Andenes. Arbeiderpartiet har hittil ikke å vært villig til å vurdere saken på nytt, men de to partiene må definitivt løse Andøya-floka seg imellom hvis det blir forhandlinger om regjeringsplattform til høsten. Hvem blunker først?
Én ting er uansett sikkert: De er seige, de som fremdeles kjemper for Andøya flystasjon. Så seige at siste ord ikke er sagt, fem år ut i denne sagaen.
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år   193   194   195   196   197