Page 199 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 199

 Bladet Vesterålen Fredag 10. september 2021
JUBILEUM 17
 I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Alf Oxem forteller – Stadige omkamper – del 4
 Med valg rett rundt hjørnet, kan det være like viktig å se bakover som framover. Noen saker som avisene skriver om huskes fordi de
engasjerer, setter i gang debatt og berører mange. Vi ser tilbake på et knippe slike saker fra de siste 20 åra.
 Trang fødsel for nytt sykehus
17.000 underskrifter og 3.000 mennesker i fakkeltog til støtte for lokalsykehuset på Stokmarknes i 2003. Dette var bare ett av de utallige oppsla- gene om vesterål- ingenes sykehus – kasteballen framfor noen i det helsefor- etakende systemet.
Da staten i 2002 overtok ansva- ret for de offentlige sykehu- sene fra fylkeskommunene, ble budsjett og innsparinger et mantra som også lokalsyke- huset i Vesterålen måtte for- holde seg til. Og det regionale foretaket Helse Nord foreslo stadige kutt, innstramminger, sammenslåinger – samt ned- leggelse av akuttberedskap og fødetilbud.
Underskriftene og togene hadde tydeligvis sin funksjon, for styret i Hålogalandsykehu- set snudde og vedtok å opprett- holde alle tilbudene som Stok- marknes allerede hadde. På toppen av det hele gikk styret i Hålogalandsykehuset inn for å bygge et nytt sykehus.
Så fulgte nye år med utred- ninger, utsettelser og krangler,
En arbeidsplass blir til: Det nye sykehuset ble påbegynt høsten 2010, og så langt som dette var det kommet ett år seinere. I mai 2014 ble sykehuset tatt i bruk som arbeidsplass for 400 ansatte – til en drøy milliard kroner. (Foto: Alf Oxem)
 samtidig som den regionale organiseringa i 2006 ble endret: Nå skulle Nordlandssykehuset overta som paraplyforetak for sykehuset i Vesterålen – samti-
dig som Hålogalandsykehuset opphørte.
Men stadig dukket spørsmå- lene opp: Skulle det bli nybygg eller modernisering, delvis
eller full utbygging? Til og med lokaliseringsdebatten dukket opp igjen, skulle sykehuset fortsatt ligge på Stokmarknes eller var Sortland et bedre valg? Til slutt ble det endelig bestemt at helt nytt sykehus skulle byg- ges på Stokmarknes, og i mai 2007 meldte Bladet Vesterålen at forprosjektet var i gang.
Men ting tok tid, og etter enda et år uten at noe konkret skjedde, vedtok så endelig også styret i Helse Nord å sette i gang forprosjektet for nytt sykehus. Nå var det vel nesten sikkert at det ville bli nybygg?
Før stortingsvalget i 2009 kom helseminister Bjarne Håkon Hansen på besøk og lovet statlig bidrag til nytt sykehus. Bidraget besto av et lån på 65 mill kroner over stats- budsjettet til oppstart i 2010.
I september tok fylkesmann Hill-Marta Solberg det symbol- ske, første spadestikket – start- skuddet for at entreprenørene kunne rykke inn med sine mannskap og maskiner.
Nordlandssykehuset Vester- ålen er det største byggepro- sjektet i Vesterålen noen gang.
Sykehuset hadde ei kostnads- ramme på 850 millioner, men da det sto ferdig i mai 2014, var sluttsummen på 1.010 mil- lioner kroner. Men da hadde også de 400 ansatte fått lan- dets mest moderne sykehus, med kirurgisk og medisinsk akuttberedskap og fødeavde- ling. Den offisielle åpninga ble foretatt av statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie 20. august 2014.
Sykehusutbygginga på Stok- marknes hadde imidlertid synergieffekter langt ut over det faglige miljøet og lokal- befolkningas helsetrygghet. Sammen med bekreftelsene på at flystasjonen på Andenes og kystvaktbasen på Sortland skulle bestå og styrkes, og den sterke satsinga på marine fabrikker i Øksnes, Bø og Had- sel, sendte sykehusutbygginga signaler i mange retninger om at Vesterålen var en region verdt å satse på – og i.
Men ikke alle de positive vyene slo til, skulle det vise seg etter kort tid. Som blant annet gjaldt framtida til Andenes flystasjon...
 Storbesøk: Statsministeren hilser på de ansatte under den offisielle åpningen av sykehuset i august 2014. Det var den gang 20 år siden sist et nytt sykehus var åpnet i Norge. (Foto: Tor Johannes Jensen)
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år

   197   198   199   200   201