Page 198 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 198

 18 JUBILEUM
Torsdag 9. september 2021 Bladet Vesterålen
  I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Alf Oxem forteller – Stadige omkamper – del 3
Med valg rett rundt hjørnet, kan det være like viktig å se bakover som framover. Noen saker som avisene skriver om huskes fordi de
engasjerer, setter i gang debatt og berører mange. Vi ser tilbake på et knippe slike saker fra de siste 20 åra.
 Slakteriet som ble slakta
Sett fra lufta: Nord-Norges Salgslag, seinere Gilde/Nortura, ble etablert sør for tettstedet i 1964. I 2010 ble slakteriet lagt ned etter hard kamp om alternativ drift på lokal basis. Da det ikke lyktes, ble anlegget solgt til Sortland kommune. Foto: Widerøe Flyveselskap, 1965
 Midt under saueslak- tinga i 2001 blinka varsellampene på slakterianlegget til Nord-Norges Salgs- lags på Sortland.
Midt under saueslaktinga i 2001 blinka varsellampene på slakterianlegget til Nord-Nor- ges Salgslags på Sortland.
Riktignok var det ikke før- ste gang nedleggingsspøkelset trua, men denne gangen var signalene så tydelige at også «eierne» bak samvirkeforeta- ket reagerte. Bøndene i regio- nen slo da fast at de kom til å bryte med Gilde/NNS om slak- teriet ble lagt ned! Dette var ei holdning som «hele» Vester- ålen støtta.
I desember samme år for- talte Bladet Vesterålen at høs- tens medlemsmøter rundt om i regionen hadde sendt sam-
stemte meldinger til ledelsen på toppen i Harstad: Slakteriet på Sortland måtte opprett- holdes, ikke minst for å spare dyrene for lange transporter!
Men bøndene nådde ikke fram med sine synspunkter og meninger. Dermed satte de hardt mot hardt:
– Dersom ledelsen i NNS/ Gilde akter å legge ned slak- teriet, vil bøndene i Vester- ålen og Lofoten gå sammen og overta det. Og vi ønsker å være på banen for en overtakelse før anlegget strippes for utstyr, meldte bøndene.
De ansatte ved slakteriet var positive til ny drift i lokal regi, og de ville støtte et slikt initia- tiv. Å flytte til andre Gilde-eide slakterianlegg i nord eller sør, ville ikke være aktuelt for noen av de 30 ansatte på Sortland, slo de fast.
De lokale utspillene så ut til å virke, i hvert fall i første omgang. For i januar 2002 ved- tok styret at drifta skulle fort- sette. Arbeidsfreden senka seg og det var lenge stille.
Men da Gilde i 2006 ble slått sammen med Prior og skifta navn til Nortura, frykta mange at dette var et steg mot redu- sert konkurranse og økt sentra- lisering.
Så opplevde man like etterpå det paradoksale, at slakteriet som for litt siden ble foreslått lagt ned, nå ansatte flere nye medarbeidere «for å makte de økte arbeidsoppgavene». Og polske kjøttskjærere strømmet til Sortland...
Da det i tillegg ble inves- tert i både utstyr, maskiner og ansatte – i utgangspunktet for å bidra til å gjøre maten tryg- gere – følte både de ansatte og produsentene at nå var slakte- riet sikra for lang framtid.
Men de lyse skyene gikk snart ned i en mørk horisont, da de første permitteringene ble gjennomført i februar 2009. De tillitsvalgte frykta på nytt at dette var begynnelsen på slut- ten for slakteriet.
Og ganske riktig: I juni varsla Nortura-konsernet både opp- sigelser og nedlegging for flere
av anleggene rundt om i lan- det, uten at ledelsen ville si noe konkret om anlegget på Sort- land. Men det ble snart klart at drifta på Sortland skulle opp- høre 1. juni 2010.
Dermed kom den gamle tan- ken fra 2001 om å drive videre i privat regi opp igjen. Så i desember 2009 gikk bønder fra hele Vesterålen sammen med Sør-Troms og Nord-Salten sammen om å starte det som på stiftelsesmøtet i februar 2010 fikk navnet Hålogaland Slakteri SA. Selvfølgelig skulle det nye selskapet drive videre i de gamle lokalene.
Men det smakte like godt som harskt flesk hos Nortura. Som mottrekk ble det derfor bestemt at deler av slakteriet likevel skulle holdes i drift på ubestemt tid. Bøndene bak det private slakterisamvirket oppfattet dette som uthaling og motarbeiding av det lokale tiltaket.
Siste sau ble riktignok etter planen slakta i juni 2010, men Nortura akta å beholde både
bygning og utstyr – for fortsatt å kunne «drive nød- og has- teslakt av storfé».
Men én gang måtte det vel ta slutt, mente man på Sortland. Da ville kommunen stå klar til å overta anlegget – ifølge en gjenkjøpsavtale inngått mel- lom Nord-Norges Salgslag og Sortland kommune i 1965. Og etter først å ha fått hand om anlegget, ville bygning og utstyr enkelt kunne overføres til det nyetablerte slakterisel- skapet, trudde man...
Først nekta Nortura å la utstyret inngå i salget, for å hindre at konkurrenten kunne drive videre i anlegget. Så ble prisen satt så høyt at det unge slakterisamvirket ikke klarte å forsvare slike investeringer. Hålogaland Slakteri kastet der- med inn handduken og 77 års slakterihistorie på Sortland var over.
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år
   196   197   198   199   200