Page 78 - Blokken og Djupfjord
P. 78

 Båtene står på den gamle patentslip- pen. Den fremste er «Shell 26». Båten førte olje til tankanleggene langs kys- ten. På hvert handelssted var det gjer- ne også bunkerolje for fiskeflåten. Ved ekspedisjonskaia i Blokken stod to slike tanker. Den andre båten er N 53 H. (Bjørn Glad).
lingsen, Kvitnes. Nils Pedersen fungerte som driftsbestyrer fram til 1916. Da blir han avløst av sin eldste sønn Christen Glad Peder- sen. Verftet beskjeftiger en arbeidsstyrke på opptil 25 mann.
Tirsdag den 8. juli 1924 er Nils Pedersen 70 år. Han hadde da levd som enkemann i 5 år. Karen døde i 1919, Hun var 18 år det året hun giftet seg med Nils Pedersen, han var 25. Karen døde bare 58 år gammel.
Bladet Vesterålen skriver blant annet følgende i forbindelse med 70-årsdagen i juli 1924:
Hr. Nils Pedersen har været en paa mange områder interessert mand, saa- ledes tok han sammen med avdøde Jens N. A. Ellingsen initiativet til start av Blokkens verft i 1891, hvilken bedrift Pedersen ut gjennom årene har været tilknyttet. Det kan også nævnes, at denne bedrifts nuværende besty- rer Kristen Pedersen og arbeids-formanden Einar Pedersen begge er Nils Pedersens sønner. Dette verft som gjennem aarene har arbeidet seg op til en stordrift, har hat stor betydning, ikke bare for Blokken, men ogsaa for hele Sortland. Det kan nevnes, at da hr. Nils Pedersen kom til Blokken var der kun to – 2 naboer, saa den som i dag ser stedet har forstaaelsen av den store fremgang der har været paa de aar Pedersen har bod der.
Nils Pedersen har selvfølgelig ogsaa været meget benyttet i alle nær 77

   76   77   78   79   80