Page 77 - Blokken og Djupfjord
P. 77

og et særdeles våkent blikk for de muligheter det naturgitte på hans nye hjemsted bød på.
Hans interesse for båter utviklet seg. Han begynte såkalt kjøl- haling på leira ved Blokkenelva. Båter ble halt opp på høyvann og reparert. Neste steg i utviklingen av næringslivet i Blokken, ble byggingen av vasshjul i elva. Han fikk montert en oppgangssag og en liten bedding ved elvemunningen. Viktige framskritt var gjort.
Etter giftermålet i 1879 ble det husrom hos svigerfaren Petter Martin Glad. Der bodde også Andreas Glad. Her kom de fleste barna til verden, og det ble nokså trangt i stua. Nils og Karen så det nødvendig å bygge eget hus. I juli 1896 sto endelig Dalsbøe klar for innflytting. Det kom harde år for familien. Det var mange munner å mette. Ny jord skulle ryddes. De eldste av barna kunne hjelpe til. De måtte ta sine tak, i skogen og på marka, og i fiske- båt på sundet for å skaffe fisk til husholdningen. Det monnet. Og familien fikk etter hvert opparbeidet et betydelig gårdsbruk ved siden av utviklingen ved det lille båtverkstedet.
Etter at beddingen var lagt i elvemunningen, strømmet oppdra- gene på. Det kom flere og større båter til Blokken for reparasjoner og overhaling. Så ga det seg slik at familien Ellingsen, i første rek- ke Jens N. A. Ellingsen, Sigerfjord, så nytten i et større skipsverft lagt til Blokken. Nødvendig kapital ble skaffet og sammen med Nils Pedersen ble Sortland Aktieværft stiftet den 28. februar 1899. Initiativet var nok Nils Pedersens, men nødvendig kapital måtte hentes utenfra. Aksjekapitalen var opprinnelig kr. 14 300, som se- nere ble utvidet til kr. 23 000 og i 1916 atter utvidet til kr 58 000.
Det ble anlagt etter hvert 4 opphalingsbeddinger for skøyter og fartøyer og i 1911 ble en patentslip for opphaling av fartøyer inntil 155 fots kjøllengde anlagt. I 1913 bygdes nytt større motorverk- sted, med drivkraft fra Blokkenelva, som er blitt verftets eiendom. Der ble utført alle slags reparasjoner av trefartøy og motorer, samt nybygging av båter, lektere og fiskekuttere. I 1916 påbegynte verf- tet utvidelser som skal sette det i stand til å utføre platearbeid og reparasjoner av jernskip.
I 1916 går en i gang med å bygge ut Blokken-vassdraget, forelø- pig fra nedre Blokkenvann. Med dette regner en å kunne utvinne 50 hk. elektrisk kraft til drivkraft og lys.
Verftets direksjon bestod opprinnelig av disponent Jens N. A. Ellingsen (formann), Nils Pedersen, Blokken og kjøpmann G. A. Ellingsen, Sortland. Sistnevnte var i 1918 erstattet med Carl M. El-
Ekteparet Gunnar Pedersen og Edna Halsteinsen med sønnen Arne Peder- sen. De øvrige er: Nelly Skjegstad, Lo- vise Sjursen, Aron Uhre, Emma Hal- steinsen og Kirsten Skjegstad Mikalsen. Gunnar Pedersen var medeier i Blok- ken skipsverft & mek. Verksted A/S. Han var i mange år verkstedformann. Sønnen Arne Pedersen ble medeier da neste generasjon overtok drift og eier- skap.
 76


   75   76   77   78   79