Page 31 - Blokken og Djupfjord
P. 31

Peder Munch Glad og Margrethe Sophie Holgersen, flytter fra Selsøyvik. De sterke båndene mellom disse to familiene, forblir sterke helt fram til 1808 da Ole Hartvig Hvid ikke er mer, og vide- reføres til Sortland, idet Karen Margrethe Mechlenborg gifter seg med Jens Ellingsen på Sortland i 1815.
Peder Munch Glad og Margrethe får syv barn: Karen Pauline (f. 1792), Christopher Martin f. 1793, Carolus f. 1794, Jacob Hess, f. 1796, Pernille Mathea, f. 1797, Mette Maria, f. 1798, Peter, f. 1799.
GLADFAMILIEN KJØPER GÅRDEN BLOKKEN Christopher Martin Glad og Pauline Christine Falch Ellingsen gifter seg i Sortlandkirka i 1818, og det første barnet, ei jente som får navnet Anna Christiane Falch blir født i 1819. Det tyder på at de flyttet til Blokken i 1818 eller 1819. De kjøper først den halve gårdparten etter Karen Ringkjøb Brønlund.
20. januar 1828 kjøper Christopher og Pauline den andre gård- parten for 130 spesidaler. De betaler 10 spesidaler kontant. Den resterende kjøpesum betaler de ned i løpet av nitten år. Skjøtet undertegnes 29. mai 1847. De er nå blitt selveiere av hele gården Blokken.
Dermed har familien Glad fått en viss betydning for Blokken gård. I tillegg har de også betydning for folk utenfor gården Blok- ken. Dyktig båtmannskap må hentes i nærområdet, i likhet med tjenestefolk.
Fra embedsmenn i tre generasjoner og handelsborgere i de to neste, er Gladslekta nå blitt fiskerbønder i Vesterålen.
I årenes løp får Christopher Martin og Pauline ti barn: Anne Christiane Falch (1819–1868), Margrete Sophie (1820–1891), Pet- ter Martinus (1822–1898), Christen Ellingsen (1824–1890), Abel Carolius (1827–1850), Jens Ellingsen (1829–1909), Jensine Caroli- ne (1831–1832), Carl Oluf Mechlenborg (1833–1918), Jonette Cor- nelie (1835–1847), Kristine Pauline (1838–1840).
I løpet av seksten til sytten år har Christopher og Pauline bygd opp gården Blokken med en av de største buskapene i Sortland.
I pantebok H (1837–1848) for Lofoten og Vesterålen sorenskri- veri, autorisert den 23. mars 1835, bekrefter Jens Jonsen «herved at have til Her Christopher Glah solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger og afhænder ved Skifte efter min Fader sluttet 20. Januar 1828 tinglæst 26. Juni samme Aar tilfaldne Andeel i Går- den Blokken af Skyld... 18 med paastående Huse og tilliggende
30

   29   30   31   32   33