Page 206 - Blokken og Djupfjord
P. 206

 Skuespillet «Dommedag i Skreppebrå- ten» fremført i 1928. Skuespillere er: Ruth Olsen, Harald Pedersen, Nemi- na Paulsen, Sigurd Skjegstad og Arne Paulsen.
når tilslutningen har været dårlig, særlig fra de ældre, som jo også er de mest formående.
For nogen år siden var man kommet så langt at man endelig trodde at ha midler nok å bygge for, - og man bestemte sig til å kjøpe matrialen, - så gikk Nordlands privatbanks avdeling på Sortland konkurs, eller stoppet sine utbetalinger. Vi hadde innestående ca. 1000,- kr. med renter som vi mistet. Dermed gikk byggingen op i røik. Uvisst er det om vi nogensinde får noget av disse pengene igjen. Vi gjorde da som Terje Viken, vi sturet en dag eller to, i dette tilfelde var det vel år.
I fjor blev på initiativ av herr Einar Nesje med flere, startet et ung- domslag, med formål bl. a. hurtigst mulig å reise et hus. Ved å innhente anbud på material og overslag for øvrig kom man til det resultat at man hadde for lite penger, og man mente og se endnu et år. Vi er dessverre ikke kommet stort lengere i det forløpne år, med hensyn til penger, både på grund av de dårlige tider, men mest på grund av at vi ingen steder har at holde vore fester.
Vil derfor gjennom vårt blad rette en henstilling til alle som en av Blokkens og tilliggende steders innbyggere være med å hjelpe os at byg- ge et forsamlingshus på stedet. På samme tid som man avhjelper et lenge følt savn, hjelper man ungdommen til å få et sted at samles og i forening drøfte både alvorlige og humoristiske saker. Ved dette utvikles de unges tanke og talegave, - fremelske det ideelle som alltid finnes hos et men- neske, ung eller gammel. Det er ikke bakstreveri og smålige tanker som opelsker en sund moral hos de unge.
Vær heller selv med å støtt deres arbeide, det sætter de pris på.
Ungdomslagsmedlem
Søndag 9. januar 1927 blir det avholdt årsmøte i U. L. Dalheim. Formannen, Einar Nesje, forfatter et tilbakeblikk over året som er gått. Med sirlig skriveskrift står følgende å lese i årets første utgave av «Haustkveld»:
TILBAKEBLIKK
Årsmøte igjen. Et helt år er gått siden ungdomslaget «Dalheim» begynte
sitt virke. Året har måskje ikke båret så rike frukter som man i den første forventning efter lagets start tenkte. Men noget er dog gjort, og det er som bekjent de første skritt som er de vanskeligste. Der har vært vanske- ligheter, særlig hvad husspørsmålet angår, men heldigvis er nu dette bragt i havn foreløpig, og så får vi da håpe at alt vil rette på sig. Til det beste.
Det spørsmål som ligger i dagen er selvfølgelig husspørsmålet. Det lig- ger og ulmer i hjernen på alle medlemmene, og stor blir sikkert gleden den dag når plakaten om husinnvielsen kommer på veggen. Ungdomsla- gets styre har i et hvert fald gjort hvad gjøres kan for å få byggingen i
205


   204   205   206   207   208