Page 171 - Blokken og Djupfjord
P. 171

lekrets skulle få sin egen fullt utbygde ungdomsskole, kombinert med det allerede eksisterende barnetrinn. Det skulle nå bli slutt med at bygdas ungdom på grunnskolenivå daglig måtte reise ut av bygda for å gå ungdomsskolen på Innlandet skole i Hadsel.
Det ble den mangeårige rektor ved Blokken skole, Odd Søn- denaa som ledet Blokken skole til å bli en landskjent pionerskole innen elevbedrifts-pedagogikk.
BLOKKEN PÅ DET PEDAGOGISKE NORGESKARTET
I en tid med avfolkning av bygdene, søkte skolen i Blokken nye veier for å gjøre skolen og dens virksomhet mer samfunnsaktiv og næringslivsorientert. Fra og med skoleåret 91/92 drev skolens ungdomstrinn fram prosjektet «Elevbedrift i skolen». Prosjektet viste seg å bli meget vellykket, og det fikk sin selvsagte plass i ung- domstrinnets målsetting, timeplan og hverdag. Fra første dag tok man sikte på å bygge på de ressurser både av menneskelig og an- nen art som var tilgjengelig i lokalsamfunnet.
At prosjektet ble så vidt vellykket skyltes ikke minst den støtte skolen fikk fra enkeltpersoner, men også fra det rike industrimil- jøet som fantes i Blokken. Både det første års produkt, «einerøkt sjørøye» fra elevbedriften Blokkenrøya og «Kvalsporen» som ble produsert ved den senere elevbedriften Kval-i-tet, satte ikke bare Blokken skole, men også Sortland kommune på det pedagogiske Norges-kartet.
På en liten fådelt grunnskole, hvor 1. klasse skal samhandle med de store elevene i ungdomsskolen vil kanskje bekymring melde seg om aldersforskjellen vil resultere i konflikter. Det gikk forbausende bra. De eldre elevene viste til tider stort ansvar og omsorg for de yngre.
Et annet viktig spørsmål var om denne nye ungdoms-skoleklas- sen ville få et fullverdig undervisningstilbud på linje med ung- dom ved større skoler. Denne betenkeligheten viste seg snart å være ubegrunnet. Ungdom fra vår skole viste seg å være fullt på høyde med ungdom fra andre og større skoler med hensyn til ka- rakterer ved avgangseksamen.
Kampen for fådelt grunnskoletilbud i Blokken var beundrings- verdig. Skolens foreldreråd og samarbeids-utvalg måtte ved to an- ledninger, senest i 1994, henstille til kommunestyret om ikke å legge ned ungdomstrinnet ved Blokken skole. «Det ville være be- klagelig hvis det miljø, den aktivitet og den entusiasme som ligger
Rektor Odd Søndenaa.
 170

   169   170   171   172   173