Page 15 - Blokken og Djupfjord
P. 15

 I 1647 har Blokken bare ett oppsitterpar, nå er det Mikkel med kone som bor her. I skattelistene går det fram at de er samer. De nevnes å bo i Blokken fram til 1647.
De neste leilendingene var norskspråklige. Bjørn med kone be- taler leilendingsskatt for Blokken i 1650. De bor her bare kort tid. Neste par som nevnes bosatt i Blokken er Hans Larssen med
kone. Også de blir her kort tid.
Fra 1661 til 1664 bor Ole Tømmermann og Anna i Blokken.
Det er sannsynlig at han er skipstømmermann i Blokken, og repa- rerer og bygger båter. Furuskogen i området gir tilgang på mate- rialer. Trolig er Blokken på denne tida havn for jekter. Ole dør i 1664, og Anna betaler bygselavgiften de neste årene.
Etter Ole og Anna overtar jekteskipperen Peder Hydsher med familie, driften av gården Blokken fram til 1677.
I 1668 har et nytt par overtatt bygselen av Blokken. Anders Ol- sen med familie, som nå bosetter seg her. Bygselen bevares innen slekta fram til 1725.
Stemningsbilde fra Nervatnet i Blokken. Foto: Frank Olsen.
14


   13   14   15   16   17