Page 14 - Blokken og Djupfjord
P. 14

kirkegods gjennom et skriv som tyder på at Kongen, Christian V av Danmark, står i gjeld til Brandt. Blant mange gårder i Vesterål- en blir også gården Blokken nå en del av Peter Brandts jordegods.
Prebendegodset som er tatt fra den katolske kirke og blir skjø- tet over til rentemester Peter Brant, begynner slik:
Schøde på Archidiaconi og Hassels Præbendegods udi Trundhiems Ambt og Strindens Fougderi i Norge for Herre Ober-Rentemester Peter Brandt giøre alle Vitterlig at Vi af Sær Kongl. Naade og udi allernaa- digste Consideration af Os Elschelig Høyedle og Velbaarne Herr Peter Brandt til Petersstrup, Ridder, Voris Ober-Rentemester og Cammerraad, hans gode og troe Tieneste, som hand oss hidintil aller underdanigst beviset haver, og herefter agter at giøre, haver til Evindelig Arf og Eien- dom schienchet og gifved og nu med dette Voris aabne Bref allernaa- digst schiøder og afhender fra oss og Voris Kongl. Arfve Successorer udi Regieringen til fornnefnte schiødet og afhender fra oss og Voris Kongl. Arfve Successorer udi Regieringen til fornefnte Voris Ober-Rentemes- ter Hans hustrus og deris Arfvinger efterschrefne Archediakoni og Has- sels Prebendegods som Elschelig Adam Levin von Knudt til Gisefeld og Asendrup, Ridder, Voris Obercammer Juncer og Amptmand ofer Kiø- benhafns Ampt forhen har været benaadet med, ligendis udi Vort Rige
Norge.
I 1697 går Hadsel kirkegods til assessor Ebbe Carstensen, som selger til fogd Rosenvinge og prost Nils Brønlund i Hadsel.
Maktskiftet ved overgangen fra katolsk til protestantisk tid, for- andrer ikke eierforholdet på gården i noen særlig grad. De som bygger og bor her, i likhet med de øvrige gårdene i distriktet, er ikke selveiere.
BLOCHEN 1610–1723
I 1610 til 1723 skrives stedsnavnet Blochen, trolig etter den store klippeblokka, Brennsteinen, som ligger midt i bygda. I en fjern fortid kan toppen av klippeblokka ha vært brukt ved varsling av fare. Eller det kan være at folk i en seinere tid har brukt Brennstei-
nen ved sankthansfeiring.
Vi vet med sikkerhet at Blokken var bosatt fra 1610. Da bor
Arne og kona der som leilendinger fram til 1612.
Deretter kom Peder Kristoffersen med kone. De bygsler Blok-
ken i 1620. Livsgrunnlaget er etterhvert blitt dårligere. Klimatiske uår er satt inn over landet. Folket klarer ikke å betale skatt, og paret forlater Blokken i 1627.
13

   12   13   14   15   16