Page 44 - Blokken og Djupfjord
P. 44

 ANDRE GENERASJON GLAD I BLOKKEN
Gård- og sjødrifta i Blokken har fått betydelig framdrift i tida Christoffer Martin og Pauline Falch Ellingsen Glad virket der.
Nå er det neste generasjon sin tur. Får de like mye ut av driften på dette jordfattige stedet med lang veg til rike fiskefelt?
Odelsgutt er Petter Martin Glad. Likevel blir det han som byg- ger seg nytt hus. Den noe yngre broren Christen Ellingsen Glad er den som overtar heimhuset. Han er nok den som best følger tradisjonene etter foreldrene. Han er aktiv politiker i Sortland herred, en kort tid også ordfører.
Det fortelles at han en gang kom for seint til et formannskaps- møte, og ordføreren bemerket dette. Da går han fram til ordføre- ren og slår neven i bordet og sier: «hadde ordføraren mått rodd i dettan vere, så har han også kommen før seint!»
Hans giftemål i 1854 med søskenbarnet, Jacobine Maria Glad (1834–1915) datter til Christens onkel, Jakob Hess Glad og Marie Johnsen var nok noe av årsaken til at han overtar.
Odelsretten ble ikke fulgt ved neste generasjoners overtakelse av jorda i Blokken heller. En viktig faktor er; hvem skal ta på seg ansvar for de gamle. Hvor lang tid tar det før en ny generasjon kan slippe til? Foreldrenes alder og helse og ugifte søskens ve og vel var også avgjørende for hvem som overtar heimhusene. Odels- rett synes ikke å ha spilt noen stor rolle når hus og jordeiendom skulle fordeles innen familien. Alt tyder på en pragmatisk hold- ning til jordbruk. Jordbruk betydde sikring av selvprodusert mat. Salgsjordbruk var ikke aktuelt. Det er fiske etter torsk, sei og sild, som gir pengeinntekter, og i tillegg annet betalt arbeid når dette var å oppdrive.
All oppmerksomhet er rettet mot inntekter som kan komme fra havet. De som har oppsparte midler satser etter evne på ei ny
43


   42   43   44   45   46