Page 228 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 228

 14 JUBILEUM Fredag 29. oktober 2021
Bladet Vesterålen
 I september fylte Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Alf Oxem forteller – Om å lage avis – del 2
Prosessen med å lage avis har i hundre år gjennomgått ei revolu- Teksten er hentet fra jubileumsboka fra 2000. sjonerende utvikling. Her noen glimt fra denne avisas revolusjon.
Om avisdrift
 Lesernes oppfatning om hva avisa skulle sysle med og hvordan den skulle redigeres, har både direkte og indirekte kommet på trykk. Kanskje mer i tidligere år enn i moderne tid, etter at sosiale medier ble kanalene for den slags meningsytrin- ger. Men tonen var snillere før ...
Jeg tapte veddemålet med Nordahl. De boktrykkerne vet hva de snakker om. Flisa fikk ikke 50 nye abonnenter fra 1. til 10. juli som jeg veddet på.
Bare 43 nye kom av seg selv. Jeg gratulerer Nordahl og gra- tulerer Flisa med den veldige vekst bladet har. Abonnenttal- let har øket i samme tempo de siste 22 dage, med ca 4 nye pr. dag.
Jeg hadde tenkt å vinne uten å gjøre Flisa til en Vesterål- ens Idrettsavis. Idrett gjør seg minst så godt i skauen og på idrettsplassen som på papiret. (22.07.49)
Jeg traff en mann i går igjen som beklaget at Flisa var blitt dårligere i det siste. Han ville ha sensasjoner om kommune- stell og helst om små-korrupsjo- ner hver dag. Jeg er gla han sa det rett til meg. Liker åpenhet. Det er likevel å merke at det ikke er en avis’ oppgave å lage sensasjoner. Oppgaven er uten sidehensyn å bringe de ting for dagen som kanskje i seg selv er en sensasjon. (redaktøren 06.09.49, da avisa var eid av partiet Venstre)
I denne perioden ble bla- det forståelig nok kalt «Ven- strelina». Fra før var «Flisa» et klengenavn, som redaktøren bevisst brukte som kjælenavn. Men det var flere utnavn, i følge «Flisa’s Dagbok»:
Arbeiderpartiet kaller den Russeavisa. I vår ble den hån- lig kalt Landbruksavisa. Å for et hedersnavn. Forleden var det en statstro som spyttet Las- tebilavisa etter meg i gata. Om
ikke lenge skal vi oppleve å bli latterliggjort som Fiskaravisa. Hvor skal dette ende? (22.07.49)
At avisa ved oppstarten i 1921 ble kalt Kommunistavisen, hadde kommentatoren ikke fått med seg ...
Om ironi i en aviskrig
En kollega her i distriktet har fått den lyse ide og slå opp pla- kater der avisen er til salgs. En kan lese følgende opplysning om den avis som skal kjøpes: Stor i landsdelen, størst i Vesterålen.
Hvis vi skulle laget en tilsva- rende for bladet «Vesterålen», hele Vesterålens «Flisa», måtte det bli å si sannheten omtrent slik: Nokså liten i Vesterålen, men best i Vesterålen!
Vi forstår mannen fra Alsvåg som forleden var på tråden til oss og sa: «Her ute i Langenes har vi aldri merket noe til VA før jubiléet og da bragte den oss annonser. «Vesterålen» kom som vanlig med lesestoffet.» (25.11.49)
Nytt fra bygd og by:
– Det finnes ikke den gode nyhet om alt det store og lille som skjer i Vesterålen som ikke får plass her i bladet, hvis bare våre mange venner bruker telefon og brev til oss. (14.06.49)
– Planeringen av tomta for Redningsselskapet i Blokken er overlatt Ludvik Ellingstad. Også kaia blir oppført i som- mer.
– Blokken Skibsverft & mek. Verksted har nå 32 mann i arbeid. Bl. a. holder en på med ombygg av motorkutter «Ingrid» og «Mamsen» fra Reine i Lofoten blir omfattende repa- rert.
– Kaptein Alf Hattestad fra Norges Geografiske Oppmåling er i disse dage i Vesterålen på vei til Porsanger for å revidere kartverket. Her holder han på med kartblad Kvæfjord L. 8. Har lagt inn nye veier, boliger m. v. på vestlandet i Sortland og oppover mot Andøya.
– Fuglelivet på Andøya var imponerende, sier Hattestad. Han er en av Syd-Norges mest kjente sports- og friluftsmenn. Mye årfuglspill og mye rype, spove og småfugler.
– Svolvær slo søndag Melbo 7 – 3.
– Politifullmektig Kolbjørn Skjøstad i Harstad vil i dag bli overlevert en flott rekordme- dalje for sin klubbrekord på
Setteri: Typograf Erling Sørensen og redaksjonssekretær Tore Johansen forbereder neste dags avis.
 1,90 i høydesprang fra Gubbel- aget i Idrettslaget i Bondeung- domslaget i Oslo.
– Skolelærerne med fruer i Sortland hadde lørdag en hyg- gelig sammenkomst i Sigerfjord som avslutning av arbeidsåret. En drøftet bl. a. spørsmålet om fordelingen av det frie skolema- teriell. Ca 20 lærere deltok.
– Rutebilen Sortland–Sand- nes var søndag sprengfull på flere turer og en del passasjerer ble stående på veien. En kjørte med den minste bussen, en av de største var opptatt med bryl- lupskjøring. Selskapet bør være oppmerksom på hvilken kjøring det har konsesjon på og la den gå foran. Egentlig har folk krav på å bli tatt med. Er bussen full skal de ventende underrettes og ekstrabefordring settes inn. Slik gjør en rekke andre selskaper det rundt om i landet der folk ikke er så snille som her.
– Karin Bergersen ved 7. kl. på Kjerringnes skole vant 1. pr i konkurransen mellom alle Sort- landskolene for beste stil om alkoholspørsmålet. Vesterålen skal gjengi hennes besvarelse senere.
– Ordfører Reinsnes kom pinseaften hjem fra sin reise til departementskontorene i Oslo og fra møtet i fylkesutvalget.
– Tannlege Halvorsen gjen- opptar idag sin praksis i de nyinnredede kontorer i Steiro og Willassens kontorbygg.
– Sortland Bondelag planleg- ger studie- og feriereise til Bø i Vesterålen.
– Dr. Håkon Jacobsen m. frue er på ferievisitt hjemme i Drag- nes. Jacobsen er for tiden assis- tentlege ved Aust-Agder Syke- hus i Arendal.
– Blokken Elektrisitetsverk har mottatt den nye genera- tor, men den blir montert først
senere på sommeren.
– Hvorfor kunngjorde ikke
Postkontoret på Sortland ekspe- disjonstidene i pinsen? Såpass servise har publikum krav på.
– Sortland Bok- og Papirhan- del skal ominnrede, bedre plass i 1. etasje og flytte kontorene til 2. etasje.
– Vadsøguttenes insats i Hol- menkollstafetten med 10. plass i A-klassen har vakt oppsikt i Oslo. Nesten like flott var 1. plassen i Bøkeskogstafetten’s B-klasse i Larvik. Prestasjonene vil bety mektig propaganda og inspirasjon for nord-norsk frii- drett. Neste lag sydover må bli Sortland.
– De kommunale boligbygg i Sortland vil stå ferdig i august mener kommuneingeniør Bolås.
– I B-kampen i går vant Melbo over Sortland 4-1.
– «Hålogaland» beretter at
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år
   226   227   228   229   230