Page 230 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 230

 18 JUBILEUM Lørdag 30. oktober 2021 Bladet Vesterålen
 I september fylte Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Alf Oxem forteller – Om å lage avis – del 3
Prosessen med å lage avis har i hundre år gjennomgått ei revolu- Teksten er hentet fra jubileumsboka fra 2000. sjonerende utvikling. Her noen glimt fra denne avisas revolusjon.
  Stoff og annonser settes i bly: Typograf Torbjørn Dahl i sving med settemaskinen. Dahl arbeidet i trykkeriet i 50 år.
På kant med lensmannen
Skal en offentlig tje- nestemann kunne nekte å svare på spørsmål fra avisa, og skal han ha anled- ning til å legge førin- ger for hvordan en journalist ikke skal referere fra et kom- munestyremøte? Det ble tema i avispole- mikk mellom redak- tøren og lensmannen i Bø i 1960.
Det er ikke ofte i avisas histo- rie at den har kommet på kant med lovens mer eller mindre lange arm – der tvisten har havnet på trykk. I et annet kapittel får vi eksempel på at avisa støttet lensmannen i Andøy overfor «sensasjonsa- viser». Her skal vi se at avisa sjøl kom på kollisjonskurs med en annen lensmann, i ei meget prinsipiell sak. Bakgrunnen var et referat fra kommune- styret i Bø, der representanten Steffensen «med vanlig frisk- het uttalte seg lite smigrende om lensmannen».
Lensmannen i Bø retter baker for smed
Et kommunestyremøte er en offentlig affære, og samtlige Bø-fjæringer har anledning til å møte opp for å høre hva der blir sagt og bestemt. Dette ville
selvsagt bli en såre upraktisk måte å få greie på tingene – og i stedet abonnerer man altså på den avisen som kan bringe mel- dinger blant annet også om det som skjer i kommunestyret.
Det tjener liten hensikt her på nytt å gjengi Steffensens uttalel- ser, de er sikkert allerede godt kjent i kommunen, men i tilfelle disse ikke falt i herr lensman- nens smak, måtte det bli en sak mellom han og Steffensen.
I går tok vi vår vanlige ruti- nerunde til offentlige konto- rer, og på vår liste sto da også lensmannskontoret i Bø. Til alt uhell traff vi på lensmannen personlig, og han hadde ingen ting av offentlig interesse å for- telle oss (selvfølgelig).
Hvorpå lensmannen selv overtok spørringen og forhørte seg om det var vedkommende journalist han snakket med
som hadde referert saken i Bø. Vi svarte da med et blygt «ja», og fikk vite hvordan man ikke refererer et kommunestyremøte – og slutteligen fikk vi den trus- sel aldri å få noen nyheter fra lensmannen. Vi mannet oss opp til å svare at det skulle vi nok greie å skaffe oss – på annen måte.
En annen sak er at vi har liten tro på at en offentlig tje- nestemann kan ha anledning til å nekte og svare på spørsmål fra pressen av almen interesse. Tilfellet her fra Bø er temme- lig enestående i vår praksis og at årsaken skal være person- lig fornærmelse, setter saken i et ekstra underlig lys. Pressen tar selvsagt hensyn når det kan skade saken at man offentlig- gjør ting, på den annen side er pressen mer enn gjerne behjel- pelig også for politiet, når det er
ting man gjerne vil ha uttalt seg om av interesse for folk.
Vi går ut fra at det er mange av våre venner i Bø som leser dette, og derfor blir oppmerk- som på at man heretter må ringe vår redaksjon og gi tips om små og store hendinger i distriktet, så skal vi på vår side selv undersøke sakene. Når De ringer til oss, så er det bare å bestille telefonen for utgående hos oss, og vi betaler med glede regningen. Det er jo stor synd at vi må gjøre det på denne måten, men det er dessverre ingen ting å gjøre med det. Vi skal også for ordens skyld gjøre opp- merksom på at de fleste av våre mange meldinger kan vi takke våre venner i distriktet for. (21/10-60)
Fra to til fem ganger i uka
1. oktober 1963 utvidet avisa
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år

   228   229   230   231   232