Page 236 - Blokken og Djupfjord
P. 236

 Det var mye fin ørret i Trivasselva før vatnet ble tatt i tunnel over til kraft- verkene i Djupfjorddalen på 50-tallet. Man kunne gå til elva når som helst på døgnet, og fisken beit villig. Her er det Bjørn Glad som prøver fiskelykken i 1948. Elva var også fint oppvekstom- råde for ørreten.
og ei natt omtrent uten søvn, med tung ryggsekk og på slitne bein, havnet jeg på ryggen i den strie elva. Jeg greide imidlertid å karre meg opp, og begge kom vi i god behold ned til hytta.
Jeg var blaut til skinnet, og måtte sitte ved fram-åran over hele vatnet ned for å holde varmen. Men heim kom vi da etter seson- gens mest strabasiøse jakttur!
FISKESTELL OG KULTIVERING
Fiske i vatnene har betydd mye for folk i Blokken. I gamle dager var det nok mye matauk, siden er det blitt sport og rekreasjon. Nervatnet og Innervatnet er definert som laksevassdrag, og her er det tatt mye stor og fin fisk opp gjennom årene. Da demninga kom i 1917, ble det stopp for sjøfisken, og fisken kom i «tvarr». På femti-tallet ble det bygd trapp etter initativ fra Kristen Glad. Det ble søkt om tilskudd, og man mottok 5.000 kroner til formålet. Trappa fungerte bare periodevis, mye på grunn av vannregule- ringen og andre problemer. Etter at flommen tok demninga 11. januar 2002, ble det bygd trapp i den nye demninga. Heller ikke denne fungerer som den skal, men man regner med å kunne sette den i stand. Mellom Nervatnet og Innervatnet er det bygd dem- ning, slik at her kan sjøfisken per i dag bare vanskelig passere gjennom røret i demninga.
Ellers er det båret fisk til de fleste fjellvatnene. Dr. Wik bar fisk til Svartdalsvatnet i 1929. Siden har også andre båret fisk dit.
Trivatnet. Fisk båret mellom 1933 og 37, beklageligvis også en del røye.
Fjerdevatnet. 12. august ble det båret fisk av Bjørn Glad og Willard Kristiansen. Til Femte- og Sjettevatn er det båret fisk noe senere av Pål Glad og Åge Olsen. Siden er det er tatt til dels fine fangster i alle disse vatnene.
Trivasselva ble borte ved el-utbyggingen mot Djupfjorden. Et stort inngrep i naturen. Elva var gyteplass for ørret, og tidligere fikk man mye fin ørret her. Dersom man greier å få midler til å bygge kulper og regulere elva som kommer fra Grønntinddalen, vil man igjen kunne få gode gyteplasser.
Det er ellers drevet en god del fiskestell i elv og vatn.
SAGNET OM SVARTDALSKJERRINGA Svartdalskjerringa hadde som alle andre en gang vært ung. Sag- net sier at hun ble glad i en gutt nede i Blokken, men foreldrene
235   234   235   236   237   238