Page 138 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 138

  14 JUBILEUM
Fredag 2. juli 2021 Bladet Vesterålen
 I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Alf Oxem forteller – Lokale kamper – del 2
 Dagens tema er på nytt sentrert rundt kampene (les: krangelen). Denne gang i forbindelse med veiprosjektene i regionen, som hand-
ler om avisas behandling av disse kampene. Teksten er hentet fra jubileumsboka fra 2000.
 Kampen om Lofast
 Raftsundbrua ble åpnet for trafikk og Stortinget vedtok Lofast etter nordre trasé i 1998.
Det tredje store vei- prosjektet i distrik- tet – og Bladet Vest- erålens spalter, og som også kjapt skal rekapituleres her, var Lofast.
Om man legger kilometer- målbandet på spaltene i de tre nevnte sakene, spørs det om ikke dette blir vinneren. Og igjen ligger årsaken til de mange leserinnleggene, nyhet- soppslagene og reportasjene i ulike syn på trasévalg og dis-
triktsinteresser – pluss tidsfak- toren.
Første gang spørsmålet om Lofotens fastlandsforbindelse dukket opp i avisene, var først på 30-tallet. Daværende Lofast ble sett på som en fortsettelse av Lofotveien fra Å. Men som kjent endte den på Fiskebøl i 1966. Men to år tidligere kastet også folk fra Lødingen seg inn i debatten, og i VESTERÅLENs spalter lød i kravet: «Legg Lofotveien gjennom Lødingen vestbygd!» Og ut fra denne synsvinkelen diskuterte og dis- kuterte lofotingene i mange år hvilken løype veien skulle ta. Alt var som det skulle være ...
Også vesterålingene deltok i debatten, og man tok høflflig
stilling til søndre contra nor- dre trasé. Men alle som mente seg meningsberettiget – kom- munestyrer og regionråd – gikk helt og fullt inn for nordre trasé. Ikke minst for at denne samtidig ville gi hadselværin- gene på Innlandet vei. Samti- dig som man solidarisk bakket opp Vågan-interessene i saka. Og VESTERÅLEN komment- erte i en lederartikkel på tam- pen av 1980:
Fastlandsforbindelsen til Lofoten
Det er ikke mange årene siden man betraktet Lofotens krav om ferjefri forbindelse til uten- verden som ganske uoppnåelige mål. Tekniske og økonomiske
landevinninger har med årene gjort drømmene mer realis- tiske. I dag taler man alvorlig om hvilke løsninger man skal fifinne på fastlandsforbindelse til Lofoten. To alternativer er aktuelle. Det ene er forslag om vegoverIngelsfjfjordiHadsel fram til Gullesfjfjord. Det andre alternativet bygger på vegfram- føring fra Higrav over Ingels- fjfjord til Sigerfjfjord.
Sistnevnte alternativ er anbe- falt av Transportøkonomisk Institutt som det rimeligste og beste. En slik løsning har også fått full tilslutning av Nord- land fylkesting. For noen dager siden ble spørsmålet drøftet i Vesterålen Interkommu- nale Kommunikasjonskomite.
Komiteen er kommet til samme slutning. Samfunnsøkonomisk betraktet vil det være best å gi Lofoten fastlandsforbindelse over Higraf – Ingelsfjfjord – Sigerfjfjord, uttaler komiteen. På denne strekning er det for øvrig allerede planlagt veg som i stor utstrekning er realisert. (6/12- 80)
Så dukket det store, forsty- rrende momentet opp i bildet: «Lofotveien bør legges i tunnel under Hadselfjfjorden», foreslo folk fra Melbu i 1984, etter at de plutselig oppdaget av Melbu, Hadseløya og Vesterålen for den del, ville bli en «blind- tarm» dersom gjennomgang- strafifikken ble borte.
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år

   136   137   138   139   140