Page 136 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 136

 Bladet Vesterålen Onsdag 30. juni 2021 JUBILEUM 17
  I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Alf Oxem forteller – Lokale kamper – del 1
 Det var stor motstand mot forslaget om å legge riksveien inn til Sortland gjennom Sigerfjord. (Foto: Alf Oxem)
 Da skrev VESTERÅLEN blant annet dette i sin leder- kommentar:
Nytenkning i Rv-10 saken
Det må nytenkning til i traséspørsmålet, og åpning net- topp for en slik nytenkning lig- ger etter vår mening i kortene denne gang.
Samfunnsutviklingen har de siste tiår overkjørt og totalt distansert alle tidligere anerk- jente planer for samferdsel og vegbygging. Selv ikke fagmyn- dighetene har maktet å holde tritt med det nye. Tvert imot – i Rv 19-saken synes vegetaten å henge fast ved det gamle som ufeilbarlig og ufravikelig. I en slik situasjon kan det sannelig ikke være lett å orientere seg politisk.
Det mest avgjørende moment er kanskje likevel følelsen hos de politikere som gjennom år har slitt med denne saken i motgang og medgang. Motivene hos disse har hele tiden vært å skaffe Sigerfjord-bygden en skikkelig veg, samtidig som man ønsket å løse et påtrengende behov for skikkelig riksveg for Lofoten/ Vesterålen. I mellomtiden har utviklingen løpt fra en slik planløsning. Kombinasjonen bygdeveg/riksveg i konsentrerte boligområder blir nå i almin- nelighet betraktet som totalt uforenlig av miljømessige og trafikksikkerhetsmessige grun- ner. (5/6-82)
Til slutt ble ballen spilt tilbake til kommunen, som fikk det avgjørende ord: Med 24 mot 11 stemmer vedtok kommunesty- ret i 1983 «alternativ 2 til sone- plan for Sigerfjord» – som
på mindre byråkratisk norsk innebar at riksveien skulle gå gjennom Kjerringnesdalen, og ikke gjennom Sigerfjord i det hele tatt.
Så gikk årene. Men ikke ei krone ble bevilget til veipros- jektet. Vi skal heller ikke trøtte med å dra historia i detalj, bare hoppe rett på slutten. Den kom den 4. november 1995, altså 25 år etter at de første planene ble lansert. Ved oppgjørets time viste det seg at den 1,1 mil lange veien, inkludert 2,2 km tunnel fikk en sluttsum på 107 mill. kroner. Og navnet på veien var nå endret fra Rv 19 til E10.
Men var det rett anvendte penger? Og hva med tidsb- ruken? Bladet Vesterålen ga sitt svar i sin gratulasjonsleder:
Åpningen av nye E-10
Det vegprosjektet som nå har fått sin løsning, er i sannhet av monumental betydning. Når man vurderer den nye E10-par- sellens standard opp mot de opprinnelige planer for denne vegen, er det grunn til å takke skjebnen for all den krangel og de uoverensstemmelser som har heftet seg til dette vegprosjek- tet, og de forsinkelser dette har medført. Det er blitt en lykkelig løsning på et vegkrav som etter hvert har flere tiår på ryggen.
Omleggingen av E10 gjennom Sigerfjord-området kan stå som symbol på utkant-Norges kamp for veger og kommunikasjon i sin helhet. Vi har i tankene at Stortinget i sin tid godkjente en trasé for E10 lagt gjennom tettstedet Sigerfjord. Med dagens utvikling i trafikken, vet vi at en slik vegløsning ville blitt en ulykke for det idylliske tettst-
Sigerfjordveien sto heller ikke tilbake hva angikk krangel og tidsbruk. Men endelig kunne innbyggere og Veg- vesenets anleggsleder Terje Solvoll skåle for ferdig vei og tunnel gjennom Kjerringnesdalen i 1995.
edet. Det er enkelt å være etter- påklok. Men i vegkampens hete, var det slett ikke lett. Det var vanskelig å forutse den vold- somme ekspansjon man har hatt de senere årene i riksveg- trafikken.
E10-prosjektet gjennom Sig-
erfjord-området bør være en klar påminnelse til Stortinget om ikke å være for raske til å treffe beslutninger om veg- traséer. Ofte blir slike avgjørel- ser tatt uten at det er lagt nød- vendig grundighet i forarbeidet fra stortingsrepresentantenes
side. Særlig gjelder vel dette vegprosjekter i utkant-Norge. Mange feilskjær og konflikter kunne utvilsomt unngås om stortingsrepresentantene la større grundighet i sitt arbeid før avgjørelse treffes. (4/11-95)
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år
   134   135   136   137   138