Page 11 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 11

 Bladet Vesterålen Lørdag 9. januar 2021
JUBILEUM 23
 I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Herleiv Dahl - avisas 60-års historie – del 2
 for et bladforetagende spiller inn. Nordahl så seg nødt til å overta redaktørjobben for å klare økonomien.
Men så ble han sjuk. Bladet måtte innskrenke til å komme ut to ganger ukentlig igjen. Ist- eden utvidet han formatet fra 4 til 5 spalter fra august 1928, samtidig som kontingenten ble satt ned til kr 1.50 pr. kvartal.
Slik fortsatte så avisen gjen- nom «de harde trettiåra» og inn i krigsåra. I 1942 måtte den innskrenke til ett ukentlig nummer på grunn av papir- rasjoneringa. Med unntak av halvannet år 1936-37, da Sigurd Krekling var redaktør, hadde Nordahl ledelsen både av tryk- keriet og avisen fram til 1949.
Det hadde vært så pass mange harde og slitsomme år at Nordahl nå syntes han måtte trappe ned. Trykkeri- et var kommet så pass bra på fote at han fant å ville gi opp avisen. I trykkeriet fikk han ut på våren installert ny og bedre settemaskin.
Venstreavis
Den 29. mars 1949 melder bla- det at et interesseselskap ville overta VESTERÅLEN fra 1. april, og at redaktør var ansatt. I neste nummer får vi vite at Interesseselskapet Vesterålen besto av venstrefolk. Som ven- streavis, skulle bladet fortsatt trykkes hos Nordahl, og det skulle fortsette som nyhets- og annonseorgan.
Da den tilsatte redaktør ikke møtte, overtok fylkesagronom Anders Lothe, som var for- mann i interesseselskapet, «i hui og hast også redigeringen», som det heter i hans første leder. Hans redaktørerfaring stammet vel fra den dupliserte illegale avisen han startet på Sortland i 1941, og som først var blitt duplisert på et kommun- alt kontor, seinere på Nordland fylkes fiskarlags kontor, der di- rektør Reidar Carlsen den gang var sekretær. Den utkom et par ganger månedlig fram til kri- gens slutt.
Lothe redigerte VEST- ERÅLEN i et kvartal, inntil landbrukskandidat Jakob Kringlebotn overtok i juni 1949. Interesseselskapet ble et underskuddsforetakende. Fra nyttår 1950 gikk bladet tilbake til Nordahl. Kringlebotn fort- satte som redaktør i en ny ven- streavis, Vesterålsposten, som etter vel tre års drift måtte gi opp med stort underskudd.
Distriktsavis
Nordahl hadde ikke vært til- freds med den måten Kringle- botn redigerte avisen på. Det var vel hovedgrunnen til at han på ny ville overta utgivelsen fra 1.januar 1950. I en leder i første nummeret skriver han:
«Bladet vil som tidligere være upolitisk bygdeblad, gi bredest mulig plass for det byggende og skapende arbeid i distriktet. En upolitisk avis har sin ber-
ettigelse i et vidstrakt distrikt som Vesterålen, der de politiske interesser ikke har klumpet seg sammen. I dens spalter kan de forskjellige politiske oppfatnin- ger og livssyn tørne sammen, den enes oppfatning er like nær og fjern som den annens. Her gjelder ikke den mening å hin- dre den annens oppfatning».
Dette ble da redaktør Nor- dahls program for distriktsav- isen VESTERÅLEN, og er det fremdeles. Sjøl hadde den unge Konrad Nordahl vært overbev- ist sosialdemokrat. Men som det går med så mange, ble han mer konservativ med årene, uten at avisen tok preg av det. Nasjonaløkonomiske interess- er, og da særlig nordnorske, var han sterkt opptatt av. Det viser seg særlig i hans interesse for stoff fra polarområdene. Sjelden skrev han lederartikler, og aldri politiske. Men pole- mikk tillot han gjerne, også politisk. Som den gentleman han var, voktet han nøye på at ingen skulle lide urett gjennom innsendte innlegg. Seig og vil- jesterk må han ha vært. I unge år hadde han drevet idrett og var lenge aktiv sanger.
Opptatt av organisasjons- spørsmål var han ofte. Han fikk stiftet Håndverkerforeningen på Sortland. I avisen kom dis- se interessene fram gjennom rikelig med stoff om idrett, kulturspørsmål og organisas- jonsliv.
Men nyhetene var det vik- tigste. Seint og tidlig var han i avisen, også da han i de siste år var plaget av dårlig hjerte. Ar- beidsnarkoman, ville man vel i dag kalt ham. Ansvarsbevisst, sa man den gang.
Personlig husker jeg ham som en alltid vennlig eldre herre, selv om han ikke ble så gammel. Det var vel sjukdom- men som preget ham, men det viste han aldri. Han stakk seg ikke fram på noen måte. Men urettferdighet og urede- lighet mislikte han så sterkt at da kunne det komme små lynblink i hans ellers så milde øyne.
Preget av dette sinnelag le- det han helt til sin død, 8. juni 1961, avisen ut fra det program han på grunnlag av lang erfa- ring formet i 1950. Konsulent Bernhard Haug, som tidligere i flere år hadde vært journalist og redaksjonssekretær i avisen, skrev en varmt følt nekrolog over sin tidligere arbeidsgiver.
Under Konrad Nordahls ledelse vokste både trykker- iet og distriktsavisen VEST- ERÅLEN fram til å bli økonom- isk velfunderte bedrifter. Etter i omlag tretti år å ha bautet seg fram i motvind, kunne Nor- dahl endelig seile i medvind under den sterke økonomiske veksten i distriktet det siste tiåret av sitt liv. Men det harde arbeidspresset hadde gått ut over helsa. Han ble knapt 65 år.
Oppegående fiskevær: Slik så det ut på Skipnes i 1956.
 Fiske og fangst, har alltid hatt høy prioritet i avisas spalter. Motivet fra Nyksund fra rundt århundreskiftet, vitner om et virksomt fiskevær, som VESTERÅLEN hyppig rapporterte fra.
 På grunne: Hurtigruta “Sigurd Jarl” gikk på grunn på Bygdnes, like nord for Sortland, i 1950. Ingen kom til skade.
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år
   9   10   11   12   13