Page 10 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 10

 22 JUBILEUM Lørdag 9. januar 2021 Bladet Vesterålen
 I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Herleiv Dahl - avisas 60-års historie – del 2
I den første rapporten presenterte vi avisas ti første år. Her skal vi da avisa markerte sitt 60-årsjubileum i 1981. gjenfortelle historia slik dr. phil. Herleiv Dahl (1910-90) formidlet den,
Partiavisen
  Politikken: Kommunalt stoff innebar som regel avskrift av herredsstyrenes protokoller. Men fra Sortland tilfløt nok mange tips direkte fra politikerne. Her er Sortland herredsstyre for perioden 1937- 1940 portrettert.
Man handlet raskt. Nr. 1 av bladet VEST- ERÅLEN kom ut alt 6. september 1921 med undertittel «Or- gan for Nordland fyl- kes soc.dem. arbei- derparti». Utgitt av Vesterålen soc.dem. arbeiderparti. Redak- tør: C. Rønning. Nor- dahl & Andersen’s Trykkeri, Sortland.
Den lille 4-spaltede «flisa» kom ut med fire sider hver mandag og fredag. Redaktør Rønning skrev glødende ledere, snart mot «de borgerlige», snart mot
«kommunistene» i Det Norske Arbeiderparti. Det var valgår, og avisen forfektet den tids «tredje standpunkt». Partiet fikk 8 mandater ved stortings- valget.
Bladet fikk etter hvert noen annonser. Den første og – meget lenge – eneste fotoklisjé hadde annonsen fra Hotel Bri- tannia, som stod i hvert num- mer inntil hotellet, som var bygd i 1919, brant ned julaften 1921. Her holdt jo trykkeri og redaksjon til i et kjellerlokale. Nå flyttet man over til den gården hvor Idun/Storebrand nå er.
Rønning overtok høsten 1922 bestyrerstillingen ved Modum middelskole. I en patetisk led- er tok han avskjed med avisen, middelskolen og Vesterålen. Nordahl føyde til sin takk fra bladstyret «for hva han har gjort for bladets fremgang og trivsel».
Fra 1. september ble bladet offisielt redigert av en komité nedsatt av Sortland soc. dem. herredsparti med Nordahl som leder både av partiet og redaksjonen. Snart falt nok hele redaksjonen på ham. Det gledet ham neppe, han så seg helst som trykkerifagmann og ikke som journalist.
Stort sett ble det slutt på led- erartikler i bladet. Det fikk et- ter hvert den vanlige formen for den tids lokalaviser. «Tele- grammer» og «Smånytt» preget 2. og delvis 3. side. Annonser ble det noe mer av. Bladet ble nærmest Sortlands offisielle annonseorgan.
Men både partiorganisasjon og økonomi var elendig. Det ble til at Nordahl sjøl måtte bære byrdene nesten uten støtte av partifellene. Med bitterhet beskriver han situasjonen i en leder den 9. januar 1923:
«Vårt parti i Nordland har
lidd under tilfeldighetens sty- re. – Tidens pinaktighet har vanskeliggjort organisasjon- sarbeidet. Pressen har vært uten økonomisk ryggrad og er blitt vanskjøttet ved en interes- seløshet uten like».
Lokalavisen
Elendig økonomi for avisen førte til at Nordahl & Andersen overtok utgivelsen fra nyttår 1923 med Nordahl som redak- tør. Bladet skulle fra nå av være «upolitisk».
Å skjøtte både trykkeri og redaksjon ble for hardt for Nordahl. Fra 8. juni var J. D. Hammer bladets redaktør. Det var deltidsarbeid. Redaktørens arbeidsplass var en kasse i trykkeriet, der han satt med ei treplate plassert på skjære- maskinen som skrivebord. Telefon hadde avisen ennå ikke fått.
Her var ikke levebrød for to
typografer. Andenes, som i 1923 ble uten avis, lokket. De trakk lodd om hvem som skulle dra dit. Det ble Andersen, som overtok trykking av Andøya Avis i 1925. Fra 7. januar det året ble VESTERÅLEN trykt og utgitt av K. Nordahl, som fra nå av ble ene-innehaver av både bladet og trykkeriet.
Distriktet var inne i en kort oppgangsperiode. Opplagstal- let steg. Fra 1926 kom bladet tre ganger ukentlig.
Men alt før børskrakket i New York og den store verden- skrisen, hadde nedgangen begynt igjen i distriktet. Det fikk også følger for avisen. I juni 1929 sluttet Hammer som redaktør. Han takker i sin siste leder abonnentene og bladets utgiver for behagelig samar- beid. Nordahl på sin side retter en varm takk til Hammer. Det hadde aldri vært mislyd mel- lom de to. Men lønnsomheten
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år


   8   9   10   11   12