Page 5 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 5

 BlladettVesstterrållen OTnirsdag67..jjanuar20210
JUBILEUM 135
  I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisas historiske produksjon, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Alf Oxem forteller – de første tiåra – del 2
  Sortland exportkai: Hurtigruta “Finnmarken” og deler av kortesjen av lokale fiskebåter for anker utafor exportkaia, mens kong Haakon og følge ble servert lunsj i Festiviteten. Etter stoppen på Sortland, bar det videre nordover for å åpne Risøyrenna, 22.juli 1922.
 Jennestad: Jennestad mistet sin sterke posisjon som handelssted etter at Sortland fikk anløp av hurtigruta. Bildet er fra 1920-tallet.
tilsvarte bare økt portoutgift. Til nå hadde et abonnement kostet 6 kroner per år eller 1,50 per kvartal.
Men oppgangen var kort- varig. Allerede før krakket ute i den store verden, var nedgang- stidene merkbare i distriktet. Og det fikk følger også for avis- drifta. Det var ikke rom for å ha en lønnet redaktør, og Ham- mer takket for seg 8. juni 1928.
“ NAAR JEG IDAG
fratrer stillingen som redaktør av «Vesteraalen», vil jeg faa lov til at rette en tak til bladets abonnenter for følgeskapet de aar vi har fulgtes ad.
Likeledes vil jeg rette en tak til de mange, som paa forsk- jellige maater har bidrat med inserater og nyhetsstof, uten hvis hjælp bladet ikke kunde ha naad saa pas langt som det nu er.
Selvfølgelig har ikke alle
været fornøiet. En saakaldt «upolitisk» avis kan jo ofte bli noget farvet – det er vistnok helt umulig andet – men haaper jeg at man tilgir, fristelsen kan en- kelte gange ha været litt stor, selv om der er forsøkt at dele no- genlunde likt til alle sider.
Spalterummet har desværre hindret at ta større saker under diskusion, og har pladsmangel- en ogsaa mangen gang været til hinder for at faa bladet saa alsi- dig som ønskelig var, men trods dette, har abonnentantallet øket, og vil jeg som sagt, rette en tak til abonnenterne som trods alle mangler baade ved bladet og redaktøren, trolig har fulgt med utgjennem disse aar jeg har arbeidet med avisen.
Jeg vil ogsaa rette en tak til bladets utgiver for et meget be- hagelig samarbeide, og ønsker og haaper jeg at saavel bladet som stedet maa gaa lysere tider
imøte saa begge med tiden maa vokse baade i størrelse og an-
seelse.”
Sortland den 8. juni 1928.
J. D. Hammer
Dermed var K. Nordahl igjen redaktør, hvilket han markerte i neste nummer.
“ Med dette nr. overtar un- dertegnede redaktionen av «Vesteraalen».
Som bladets utgiver vil jeg for det første rette en tak til den avgaatte redakør, hr. J. D. Hammer, for det arbeide han har nedlagt for bladet.
Det er vel ikke til alle tider saa liketil at skifte sol og vind inden de politiske leire, men det har gaat over forventning. Naar stoffet skal siktes og veies til en upolitisk avis, vilde det være over det menneskelige, om der ikke kom et fnug av ens egen opfatning blandt stoffet. Der er
jo andre ting som ogsaa spiller ind, og det er aktiviteten blandt de skrivende inden de forskjel- lige politiske avskygninger, for man vil jo nødig nægte en saklig artikkel, selv om det derved kan synes som om bladet forfægter en bestemt retning.
I de aar hr. Hammer og jeg har arbeidet sammen, har der ikke været nogen mislyd. Der er imidlertid andre ting som kan spille ind, nemlig lønnsomheten av et bladforetagende – den kan til sine tider være helt illusorisk – og tvinge til indskrænkning.
Naar jeg nu overtar redak- tionen av «Vesteraalen», nærer jeg ingen tanke om at skape et storblad, men indlæg om da- gens spørsmaal og de ting som angaar distriktet. ”
K.Nordahl.
Lokalt og globalt: “Smaanytt” var et fast segment i avisa. 31. Mars 1931
 Bladet Vesterålen – lokale historier i 100 år

   3   4   5   6   7