Page 44 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 44

 Bladet Vesterålen Lørdag 20. februar 2021 JUBILEUM 21
 I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Alf Oxem forteller – Dekningsområde – del 2
 Musikken: Utgiverstedets idrettslag, skytterlag, handelsforening og musikkforening har alltid hatt en enestående posisjon i avisa. Ikke minst har sang- og musikklivet vært viet stor plass. Her fra et korstevne på Sortland i 1938, der også Sortland Musikkforening deltok.
Sportsredaktørens avslut- tende kommentar viser hvor alvorlig idrett kunne være.
«Hittil har jeg holdt Sigerfjord Idrettslag for å være et idrettslag, men nu har jeg dessverre vært nødt til å revi- dere min opfatning – det passer bedre sammen med en syklubb.»
Hvorpå han konkluderer med at den planlagte ski-po- kalkampen med Sigerfjord med dette ble avlyst. I stedet
skulle Sortland nå søke kon- takt med Melbo.
Forfatterne
En type «medarbeidere» må de også kalles, de lokale for- fatterne Eliot Steffensen, Edvard Welle-Strand og sokne- prest Edvind Svendsen. Disse opptrådte – og til dels også hadde en framskutt posisjon – i de perioder Konrad Nordahl var redaktør. Eliot skrev lange
noveller som gikk som føl- jetonger, Edvard skrev kronik- ker med stor variasjon i temav- alg og Edvind skrev andakter.
I en lang periode, fra først på 30-tallet til slutten av 40-tallet, leverte pseudonymet Mix faste poetiske kommentarer til store og små hendelser i tida under vignetten Ukens dikt. Diktene hadde både brodd og humor som appellerte til folks sam- vittighet, og ble sett på som
en skikkelig fargeklatt. Mange var nyfikne på hvem som skjulte seg bak pseudonymet, men redaktøren holdt lojalt tett. Først i 1988 ble det off- isielt avslørt at det var Magne Jægtnes som var poeten.
Dette diktet ble skrevet før stortingsvalget i 1948, men synes å ha aktualitet til evig tid.
Hei velger
Nu gjelder det nettopp din stemme,
nu må du for guds skyld ei sette deg hjemme.
Tenk på din fremtid, hvor godt vi vil få det,
se alle partiers pro- grammer kan spå det.
Gjelden skal minskes og rentene lettes,
arbeid erholdes og løn- nen settes
så høyt at du enda kan sette i banken
en sum som kan yngle og vokse i tanken.
På 50-tallet dukket to nye litterære bidragsytere opp; signaturen Sverg skrev novel- ler, mens Marius Dahl gjorde seg bemerket med sine gjen- fortellinger av sagn og eventyr. Dessuten holdt avisa seg med faste musikkskribenter (J. D. Hammer, Petter Pettersen og Gunnar Jenssen), noe som var høyst uvanlig, og andre aviser sterkt misunte VESTERÅLEN.
Så fulgte en periode fra midt på 60-tallet da Henry Oddlo Erichsen og signaturen Gar- nbøter’n (John Sandjord) var hyppige bidragsytere i spal- tene. Oddlo ble også storpro- dusent av leserinnlegg, og han illustrerte tidvis sine kommen- tarer med egne tegninger, i tillegg til at han leverte illus- trasjoner til andres fortellinger som sto på trykk i det litterære julenummeret.
Andre illustratører som gjorde seg gjeldende fra 70-tal- let og utover var Atle Paulsen og Kyrre Dahl. Inge Johansen, som både tegnet og skrev, duk- ket opp på slutten av 80-tallet. Seinere fikk han fast spalte i lørdagsavisa med sine kul- turhistoriske smådrops, under pseudonymet Jei.
Og på 90-tallet fikk avisa for første gang en fast tegner og illustratør i Olav Sandvik, som kom til avishuset som leder for det nye reklamebyrået. Også han fikk fast spalte med «lørd- agskommentarer», der to gub- ber gir til kjenne hva de mener om dette og hint fra nyhetsbil- det i uka som er gått.
Nevnes bør i tillegg Reinhard Mook, tromsømannen som til tross for sin utenlandske opprinnelse klarer å folkeligg- jøre til dels tungt vitenskapelig stoff i god gammel «Gløtt fra Tromsø Universitet»-seriens tradisjon. Hans kommentarer holder et høyt faglig nivå, men blir i sin forståelige form lest av mange.
 Sortland Speidertropp ble stiftet i 1932 og fikk raskt egen spalte i avisa. Bildet er fra 1933, med troppfører Olav Belbye Drechsler bakerst.
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år
   42   43   44   45   46