Page 42 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 42

 Bladet Vesterålen Fredag 19. februar 2021 JUBILEUM 17
 I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Alf Oxem forteller – Dekningsområde – del 1
 Fra Andenes skrives til “Vesterålen” var en fast tittel, der en ukjent bidragsyter rapporterte om livets gang – og fiskens. Dette motivet er Andenes havn sett fra fyret like før 1920.
 Fra autorativt hold innen Øksnes og Langenes, har spørsmålet om å få utgitt et evt. bygdeblad vært aktuelt, men da omkostningene hermed og for- skjellige forhold ellers har stillet sig hindrende, har vi truffet en ordning med «Vesterålen» om å få benytte en side i dette blad som talerør for bygden under navn av «Øksnes og Langenes Nytt». Jeg tror å kunne si med sikkerhet at denne ordning vil puffe oss et godt stykke fremover på den riktige vei og jeg vil inderlig håpe at dette lille fore- tagende må bli både til nytte og glede for bygdens innvånere.
Den bladside vi får dispo- nere over vil bli konsentrert om bygdeforhold og bygdenytt, og jeg vil så langt anledning gis og så langt evnen rekker – gjen- nem bladets spalter – søke å være behjelpelig med å bøte på forhold som kanskje på grunn av et manglende organ til dels har vært vanskjøttet. Og tør jeg i denne forbindelse også henstille til bygdens befolkning å gjøre sitt beste til at dette foretagende kan bli levedyktig.
Første artikkel under denne vignetten het «Hvordan Alsvåg kapellkirke ble reddet fra auksjonshammeren». Men som journalister flest, tegnet også Aarbostad abonnement på avisa når han reiste rundt i kommunene for å samle stoff.
Dekningskampen
For hvilken avis hadde størst utbredelse i nabokommunene? Dette spørsmålet stilte redaktør Konrad Nordahl i 1931. Ifølge ham selv var VESTERÅLEN etter alt å dømme det mest leste blad i Øksnes – «selv om lensmann og andre herreds- menn bruker VA som annon- ceblad». Denne uttalelsen førte til en kjempedebatt – og ny avispolemikk mellom de to avisene. Noen offisiell og god- kjent opplagsstatistikk fantes ikke den gangen.
For å skaffe bedre fotfeste i disse kommunene, var det at Aarbostad ble engasjert. Hans lokalside var spekket med interessant stoff fra de to kommunene og bidro virkelig til å heve kvaliteten på VEST- ERÅLEN.
Men lokalsida holdt det bare gående i to år. Mye tyder på at denne medarbeideren ble for kontroversiell for toppene i de respektive kommuner. I november 1935 forsvant Øksnes-Langenesvignetten, og stoffet som til nå hadde funnet sin plass her, ble etterpå redi- gert på lik linje med alt annet stoff.
Et brev fra ordfører J. B. Berntzen i Øksnes til redaktør Nordahl i 1933 var i hvert fall ikke til å ta feil av.
Da jeg idag sender til Deres
Alsvåg, med slippen og hovedgården i forgrunnen, 1956.
avis meddelelse fra såvel Vest- erålen Skyttersamlag, som Øksnes komune, vil jeg beny- tte anledningen til å gjøre opmerksom på at såfremt det som sendes idag, som det der blir sendt senere til Deres avis for inntakelse i denne, ikke må pladseres under avsnittet «Øksnes og Langenes Nyt» som sees å være redigert av herr
Årbostad.
Jeg gjør allerede nu opmerk-
som på, at redaktøren av «Øksnes og Langenes Nytt», har fått grei besked fra mig om, at han ikke for adgang til komunens møter eller på annen måte for oplysninger hos mig. Personlig ønsker jeg ikke å se hans navn nevnt i vor fattige komune, hverken på en eller
annen måte. Skulde det mot formodning ikke gå an for Dem å kome forbi avsnittet «Øksnes og Langenes Nytt», redigert av H. O. Aarbostad, når det gjelder avskrifter eller andre nyheter som jeg måtte ha anledning til å innsende, så vil jeg allerede nu si, at intet vil tilflyte Deres avis fra mig eller andre komunale kontorer i Øksnes.
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år


   40   41   42   43   44