Page 277 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 277

 Bladet Vesterålen Fredag 24. desember 2021
JUBILEUM 13
 I september fylte Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Alf Oxem forteller – Tanta i rådhusgata – del 3
  som reelle aviskonkurrenter, kjempet de i hvert fall om det samme annonsemarkedet.
Foreløpig siste forsøk på å etablere en konkurrent, skjedde ved tilblivelsen av Nordlændingen i 1997, som også begynte som gratisavis. Igjen svarte Bladet Vesterålen med sitt Total-konsept. Men da heller ikke Nordlændingen klarte å gjøre butikk av sat- singa, forsøkte den seg som ordinær abonnementsavis. Også det mislyktes, og avisa gikk inn.
I 1998 dukket en ny kon- kurrent opp på det lokale markedet, Vesterålen Online (VOL). Først med en nettba- sert annonseportal, men to år seinere endret VOL profil til å bli ei nettavis som også leverte lokale nyheter. I 2008 kjøpte Harstad Tidende 60 prosent av selskapet som eide VOL, som dermed ble en del av det Trondheim-baserte mediekon- sernet Polaris Media. Ved siste måling hadde VOL 5.594 beta- lende abonnenter.
Konflikter
Enhver arbeidsplass har interne diskusjoner; så har nok også vært tilfelle i Bladet Vest- erålen. Men uenighet som har resultert i kollektive konflikter, kan ikke leses ut av det produk- tet som har gått ut til leserne.
Bare én gang har journalis- tene vært i streik. Det skjedde i 1990, men det var en lands- omfattende streik – som takket være kort varighet bare i liten grad ble merket av publikum, da avisa kom ut tilnærmet nor- malt.
Heller ikke konflikter mel- lom avisa og samfunnet utafor har det vært direkte påfallende mange av, i hvert fall ikke i nyere tid. Flere klager til Pres- sens Faglige Utvalg (PFU) har imidlertid forekommet, men med få unntak har avisa blitt frikjent.
Fremdeles tantete, fremdeles i Rådhusgata: Bilde av avishuset rundt år 2000.
 Men tre ganger har avisa blitt dømt etter overtramp eller brudd på Vær varsom- plakaten, avisenes egne etiske retningslinjer. En gang gjaldt det en egen-annonse, der ordet «gratis» måtte byttes ut med «i tillegg» får du avisa i 14 dager. I 1991 ble avisa felt for ukritisk å ha gjengitt en rektors karakte- ristikk av sin forgjenger. Også tredje gangen var det ei redak- sjonell sak som ble innklaget til PFU, og gjaldt uttalelser i refe- ratet etter et styremøte i Vest- erålens Hermetikkfabrikk, da
fabrikken var tilbake på lokale hender i 1992 – etter brannen to år før.
En dom i PFU innebærer imidlertid ikke noen juridisk fellelse i vanlig forstand; det er nærmest som en korreks å regne, der avisa må offentlig- gjøre utvalgets påpekninger. Men likevel, en så lav «doms- frekvens» kan bare tolkes på en måte: Avisa har i de siste 50-60 år vært uhyre ansvarlig og for- siktig, og sjelden trådt over den etiske streken som plakaten setter.
Derimot sto det ofte ting på trykk i avisas første 30-40 år som i dag er utenkelige. Men det var før både PFU og Vær varsom-plakater fantes ...
Men også her fins unntak: En dom i lagmannsretten der avisa med redaktør og skrivende journalist i 1997 ble dømt etter ei sivil rettssak. Et rederi ble dømt i Vesterålen herredsrett for noe Bladet Vesterålen i sitt referat kalte «kvotejuks», og utpekte rederen som ansvar- lig. Også to andre aviser tolket dommen på samme vis.
Da rederen reagerte på disse artiklene, dementerte alle sine opprinnelige saker. Men Bladet Vesterålens dementi var ikke godt nok, og saka endte i retts- salen.
Herredsretten frifant avisa, men ble etter anke dømt i lagmannsretten. Her ble tre beskyldninger i avisas retts- referat erklært døde og mak- tesløse. Rederen krevde også 155.000 kroner i oppreisning, men retten satte erstatnings- beløpet til 60.000 kroner, i til- legg til at avisa måtte betale 100.000 i saksomkostninger.
Dommen var ikke enstem- mig, og redaktør Karl Glad Nordahl mente at saka var så prinsipielt viktig at den måtte ankes, da dommen innsnevret pressens mulighet for å sam- menfatte store og kompliserte saker på en forståelig måte.
Imidlertid ble anken avvist av Høyesteretts kjæremåls- utvalg, og dommen ble retts- kraftig.
 Sortland sentrum 1979: «Der ligger et sund og der bærer en strøm, og ved sundet der ligger et sted, og stedet var en engang – ja, bare en drøm, men det lå der ved ferdselsled.»
Klageorgan: «Den som me- ner seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen.» Står detidagensavis.Tregangerhar avisa blitt dømt etter overtramp eller brudd på Vær varsom-pla- katen.
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år


   275   276   277   278   279