Page 102 - Bladet Vesterålen 100 år
P. 102

 Bladet Vesterålen Lørdag 8. mai 2021 JUBILEUM 21
 I september fyller Bladet Vesterålen hundre år. Vi har valgt å markere det med små og store tilbakeblikk og klipp fra avisa, presentert gjennom hele jubileumsåret 2021.
  år 1921 – 2021
Alf Oxem forteller – EF/EU kampen – del 2
          Det engasjerte stort: Et knippe av saker, leserinnlegg og annonser av den art som dominerte avisa i ukene før EF valget i september 1972.
tilkjennegir sine udemokratiske prinsipper.
Han bedreider avisen for å ha trykket en uttalelse av professor dr. juris Anders Brattholm, som påpeker at det både er uret- tferdig og udemokratisk at hele statsapparatet tas i bruk for å fremme et bestemt standpunkt i EF-spørsmålet. Det blir også pekt på at størsteparten av den norske presse støtter Ja-siden.
Såvidt man kan oppfatte herr Olsen føler han seg forbigått både av pressekontoret som har intervjuet Brattholm og Vest- erålen – og alle andre aviser som har brakt uttalelsen. Det bør dog være klart at både norsk presse og den norske befolkning legger adskillig større vekt på og er mer interessert i hva Brat- tholm mener i denne saken enn herr Thormod Olsen.
Alle har vi våre meninger om det skrevne ord og aviser i sak til
sak. Når det gjelder Vesterålen har denne avisen inntatt et klart nei-standpunkt, som er til glede for mange i vårt distrikt og til irritasjon for de få.
Thormod Olsen bør vite og godta at det er forskjellige oppfatninger av EF-infor- masjonen fra statsapparatet. Det er videre klart at de fleste norske aviser støtter Ja-siden. At en kapasitet som professor Brattholm har uttalt seg, må vi kunne godta uansett stand- punkt. Vi må også godta at Olsen har sine meninger. Det er likevel et stort sprang fra men- ingsutveksling og til å kreve å få annonsert sin oppsigelse av en avis. Det må være bunnrekord i norsk EF-debatt og forteller mer om personen enn avisen.
La oss være uenig med Vest- erålen og andre aviser, alt etter hvilket syn vi har, men la oss også ha for øyet at Sortland og
vår region ville være fattig uten en så god lokalavis som Vest- erålen.
Sortland, den 13.9.72 Harald E. Johnsen.
Erstatning for Thormod Ols- ens abonnement!
Jeg har betalt kontingenten for bladet. Men etter å ha lest rek- tor Thormod Olsens innlegg i Deres avis, skal jeg med glede sende Dem et ekstra abonne- ment på bladet.
I likhet med andre lesere, synes jeg bladet må ha en blomst – jeg sender mine blom- ster i form av et nytt abonne- ment som skal gå til en venn i Oslo (adresse vedlagt).
Så en hilsen til bladet: en takk for storsinn ved ikke å benytte sin anledning til det siste ord ved Olsens innlegg – et innlegg som vel må sies å være mest negativt for ja-bevegelsen, og
dermed en stor seier for oss NEI- folk!
Myre, den 18. september 1972 Karl Hansen
Som kjent ble det en overveldende nei-seier ved folkeavstemninga den 25. sep- tember: 53,5 % nei og 46,5 % ja. I Vesterålen og de nære distrik- tene lå nei-prosenten på rundt 80. Størst var motstanden i Bø med hele 93,1 % og lavest i Kvæfjord med 71,2 % nei. Mange mener: takket være Bla- det Vesterålen. Resultatet ble på lederplass kommentert slik:
Det man kan notere seg er at en betydelig del av Norges fremste politikere er i avskrekkende utakt med sine velgere.
 Bladet Vesterålen – lokalhistorie gjennom 100 år
   100   101   102   103   104